• Art. 6. - Wymogi formaln...
  24.05.2024
Obserwuj akt

Art. 6. lot.uż.publ.


Wymogi formalne wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji

1.
Do wniosku, o którym mowa w art. 3 termin dla wydania decyzji o zezwoleniu realizację inwestycji, załącza się:
1)
mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą projektowany obszar lotniska, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
2)
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)
oznaczenie nieruchomości podlegających wykupieniu przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego w trybie przepisów rozdziału 3 - jeżeli na projektowanym obszarze lotniska, o którym mowa w pkt 1, znajdują się nieruchomości niebędące własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, zakładającego lotnisko albo zarządzającego lotniskiem;
4)
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5)
trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz. 682 i 553), aktualnym na dzień opracowania projektu;
6)
pozwolenie, o którym mowa w art. 23 pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń i art. 23a uchylony ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;
7)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.);
7a)
załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa;
8)
promesę zezwolenia na założenie lotniska, o której mowa w art. 57 promesa zezwolenia na założenie lotniska ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - w przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującej budowę lotniska użytku publicznego;
9)
opinie:
a) Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji potrzeb obronnych państwa,
b) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
c) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem,
d) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do lotnisk użytku publicznego lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151) oraz lotnisk użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe",
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
f) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
fa) ministra właściwego do spraw środowiska – w odniesieniu do złóż strategicznych,
g) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
h) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
i) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej;
10)
informację dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
11)
wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
2.
W przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującej przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego niewykraczającej poza zakres zezwolenia na założenie lotniska, o którym mowa w art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, ust. 1 pkt 9 nie stosuje się.
3.
Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, na wniosek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
4.
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.
5.
Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wymaga wydania zgody wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę zgodę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 elementy części opisowej operatu wodnoprawnego ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.
Art. 6. Wymogi formalne wniosku o zezwolenie na realizacj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...