• Ustawa o szczególnych zas...
  22.05.2024

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.979 t.j. - Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa:
1)
zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przez zakładających lotniska, zarządzających lotniskami, a także Polską Agencję Żeglugi Powietrznej;
2)
zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego przez zakładających lotniska, zarządzających takimi lotniskami, a także Polską Agencję Żeglugi Powietrznej;
3)
organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2.
2.
Przepisów ustawy, z wyłączeniem rozdziałów 1 i 2, nie stosuje się do nieruchomości, o których mowa w art. 58 oraz w art 94–101 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061).
3.
(uchylony)
Orzeczenia: 1
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
lotnisko użytku publicznego - lotnisko użytku publicznego w rozumieniu art. 54 lotniska użytku publicznego i użytku wyłącznego ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642);
2)
zakładający lotnisko - zakładającego lotnisko użytku publicznego w rozumieniu art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
3)
zarządzający lotniskiem - zarządzającego lotniskiem użytku publicznego w rozumieniu art. 59 wpisanie lotniska do rejestru lotnisk ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
4)
właściwa gmina - gminę właściwą ze względu na położenie lotniska użytku publicznego;
5)
prasa lokalna - prasę, która skierowana jest do adresatów zamieszkałych na określonym obszarze, w szczególności obszarze właściwej gminy;
6)
właściwy wojewoda - wojewodę właściwego ze względu na położenie lotniska użytku publicznego;
7)
inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego - budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego;
8)
urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego - urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...