• Ustawa o szczególnych zas...
  26.02.2024
Obserwuj akt

Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. poz. 435, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. poz. 1700, z 2008 r. poz. 1505 oraz z 2009 r. poz. 100): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. poz. 2603, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. poz. 696, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 1227 i poz. 1505) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Dla inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, w tym również polegającej na przebudowie lub rozbudowie, rozpoczętych na podstawie dotychczasowych przepisów, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, na wniosek zakładającego lotnisko, zarządzającego lotniskiem albo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej złożony do właściwego wojewody nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 17.03.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 340]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...