• § 10. - Określenie zasad...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 10 mały dom maklerski


Określenie zasad identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania

1.
Strategie, polityki i procedury, o których mowa w § 4 ust. 3, określają zasady identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania w odniesieniu do:
1)
istotnych źródeł i skutków ryzyka dla klientów oraz istotnych skutków tego ryzyka dla funduszy własnych;
2)
istotnych źródeł i skutków ryzyka dla rynku oraz istotnych skutków tego ryzyka dla funduszy własnych;
3)
istotnych źródeł i skutków ryzyka dla domu maklerskiego, w szczególności tych, które mogą obniżyć poziom dostępnych funduszy własnych;
4)
ryzyka utraty płynności w różnych odpowiednich horyzontach czasowych, w tym w perspektywie śróddziennej, w celu zapewnienia utrzymania odpowiednich poziomów zasobów płynnych, w tym w odniesieniu do przeciwdziałania istotnym źródłom ryzyka określonym w pkt 1–3.
2.
W zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 dom maklerski uwzględnia przepisy regulujące wyodrębnianie środków pieniężnych klientów oraz zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
3.
Dom maklerski uwzględnia istotne skutki zidentyfikowanych źródeł ryzyka dla funduszy własnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, w przypadku gdy takie ryzyka nie są w odpowiedni sposób pokryte wymogami w zakresie funduszy własnych obliczonymi na podstawie art. 11 rozporządzenia 2019/2033.
4.
Istotne źródła ryzyka, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmują istotne zmiany wartości księgowej aktywów, w tym roszczeń związanych z działalnością agentów firmy inwestycyjnej, roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez klientów lub kontrahentów, pozycji w instrumentach finansowych, walutach obcych i towarach oraz zobowiązań wynikających z programów emerytalnych o zdefiniowanych świadczeniach.
5.
Dom maklerski, w ramach systemu zarządzania ryzykiem, określa zasady zarządzania kapitałowego, w tym awaryjny plan kapitałowy, oraz zasady zarządzania płynnościowego, w tym awaryjny plan płynności.
§ 10 Określenie zasad identyfikacji, pomiaru, zarządzania... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...