• § 11. - Określenie strat...
  28.05.2024
Obserwuj akt

§ 11 mały dom maklerski


Określenie strategii, polityki i procedury w zakresie ryzyka operacyjnego, kredytowego, ryzyka kontrahenta, koncentracji i utraty płynności

1.
Strategie, polityki i procedury, o których mowa w § 4 ust. 3, określają:
1)
w zakresie ryzyka operacyjnego:
a) procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym, obejmujące:
– definicje ryzyka operacyjnego i zdarzeń ryzyka operacyjnego,
– tryb i sposób monitorowania strat z tytułu ryzyka operacyjnego oraz ocenę ekspozycji na ryzyko operacyjne,
– zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym, z uwzględnieniem ryzyka modelu oraz ryzyka związanego ze zdarzeniami o niskiej częstotliwości występowania, których skutkiem są wysokie straty,
– zasady zarządzania ryzykiem powierzenia wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym,
– zasady zarządzania rodzajami ryzyka operacyjnego, na które jest narażone bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności procesów oraz danych i aktywów domu maklerskiego,
– zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z dużymi wolumenami transakcji zawieranych przez dom maklerski na własny rachunek albo w imieniu własnym domu maklerskiego na rzecz klientów, które mogłoby wynikać z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzkich i nieodpowiednich lub zawodnych systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych – w przypadku gdy jest to uzasadnione charakterem prowadzonej działalności,
b) plany utrzymania ciągłości działania oraz plany awaryjne służące zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności domu maklerskiego i ograniczeniu strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, które mogą poważnie zakłócić tę działalność,
c) politykę w zakresie kryteriów wyboru, uzupełniania oraz monitorowania potrzeb kadrowych i planowania zaplecza kadrowego;
2)
w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka kontrahenta:
a) system klasyfikacji ekspozycji według rodzaju kontrahenta określonego zgodnie z rozporządzeniem 2019/2033, w przypadku gdy mają zastosowanie przepisy dotyczące niewykonania zobowiązania przez kontrahenta transakcyjnego,
b) zasady monitorowania ekspozycji,
c) zasady dywersyfikacji portfela ekspozycji zgodnie z założeniami w zakresie dopuszczalnego poziomu ryzyka kredytowego, z uwzględnieniem rynków, na których działa dom maklerski,
d) wewnętrzne zasady oceny ryzyka kredytowego ekspozycji wobec dłużników i kontrahentów;
3)
w zakresie ryzyka koncentracji:
a) zasady zarządzania ryzykiem koncentracji, w szczególności z tytułu ekspozycji:
– wobec pojedynczego kontrahenta, w tym kontrahenta centralnego,
– wobec grup powiązanych kontrahentów,
– wobec kontrahentów działających w tym samym sektorze gospodarki, regionie geograficznym lub prowadzących taką samą działalność lub obrót takimi samymi towarami,
– związanych ze stosowaniem technik ograniczania ryzyka kredytowego,
b) system limitów wewnętrznych w zakresie ryzyka koncentracji, obejmujący zasady ustalania i aktualizowania wysokości tych limitów oraz częstotliwość monitorowania ich przestrzegania oraz raportowania o tym ryzyku;
4)
w zakresie ryzyka rynkowego:
a) zasady identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli istotnych elementów ryzyka rynkowego, oraz ich ograniczania i zarządzania nimi,
b) mechanizmy zarządzania ryzykiem braku płynności, związanym z brakiem aktywnego rynku, na którym można nabyć lub zbyć instrument finansowy,
c) zasady zarządzania ryzykiem bazy,
d) zasady zarządzania portfelem handlowym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2019/2033;
5)
w zakresie ryzyka stopy procentowej w portfelu niehandlowym – zasady zarządzania ryzykiem wynikającym z możliwych zmian stóp procentowych w odniesieniu do pozycji zaliczanych do portfela niehandlowego;
6)
w zakresie ryzyka utraty płynności:
a) zasady identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka utraty płynności oraz raportowania o tym ryzyku, które mają na celu zapewnienie utrzymywania przez dom maklerski zasobów płynności adekwatnych do poziomu ryzyka oraz kształtowanie profilu płynności zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie domu maklerskiego w odpowiednich horyzontach czasowych, w tym w horyzoncie śróddziennym,
b) system zarządzania ryzykiem utraty płynności dostosowany do linii biznesowych, walut, funkcjonowania oddziałów i podmiotów zależnych domu maklerskiego, a także proporcjonalny do charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności, profilu ryzyka i apetytu na ryzyko domu maklerskiego,
c) metody identyfikacji, monitorowania i kontroli źródeł finansowania, uwzględniające bieżące i przewidywane istotne przepływy pieniężne dotyczące aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych oraz możliwe skutki wystąpienia ryzyka utraty reputacji,
d) zasady dokonywania rozróżnienia pomiędzy aktywami stanowiącymi zabezpieczenie zobowiązań a aktywami wolnymi od obciążeń, które są stale dostępne, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych, oraz zasady monitorowania:
– podmiotu, który jest w posiadaniu tych aktywów,
– sytuacji w państwie, w którym są prowadzone rejestry lub rachunki, na których są zapisane te aktywa,
– sposobu i czasu potencjalnego zbycia aktywów,
e) zasady uwzględniania ograniczeń prawnych, statutowych, technicznych i operacyjnych w stosunku do potencjalnego transferu płynności i aktywów wolnych od obciążeń między podmiotami,
f) instrumenty ograniczania ryzyka utraty płynności, w tym system limitów płynnościowych, mające na celu zabezpieczenie płynności domu maklerskiego na wypadek realizacji scenariuszy warunków skrajnych oraz dywersyfikację struktury finansowania i dostępu do źródeł finansowania,
g) zasady dostosowywania strategii, polityk i procedur, o których mowa w § 4 ust. 3, oraz limitów dotyczących ryzyka płynności do wyników testów warunków skrajnych płynności oraz zasady uwzględniania tych wyników w awaryjnych planach płynności,
h) awaryjne plany płynności określające zasady i sposoby pokrywania braku płynności, w tym przez oddziały domu maklerskiego w innych państwach członkowskich,
i) działania operacyjne zapewniające niezwłoczne wdrożenie awaryjnych planów płynności, o których mowa w lit. h.
2.
Dom maklerski opracowuje zasady zapewniające przeprowadzenie procesu zaprzestania działalności lub likwidacji przy należytym uwzględnieniu wymogów i zasobów niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu.
§ 11 Określenie strategii, polityki i procedury w zakresi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...