• § 30. - Zasady uwzględni...
  19.04.2024
Obserwuj akt

§ 30 mały dom maklerski


Zasady uwzględniane podczas ustalania zmiennych składników wynagrodzeń

1.
W zakresie ustalania zmiennych składników wynagrodzeń w polityce wynagrodzeń dom maklerski uwzględnia następujące zasady:
1)
w przypadku gdy wysokość zmiennych składników wynagrodzenia zależy od wyników, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia jest ocena wyników osiągniętych przez daną osobę i daną jednostkę organizacyjną oraz wyników domu maklerskiego; przy ocenie wyników osiągniętych przez daną osobę stosuje się kryteria finansowe i niefinansowe;
2)
ocena wyników, o której mowa w pkt 1, jest oparta o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób sprawujących funkcje w domu maklerskim krócej niż trzy lata – o dane za ten okres; okres oceny wyników ustala się zgodnie z cyklem koniunkturalnym domu maklerskiego oraz ryzykiem prowadzonej przez dom maklerski działalności;
3)
łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych przez dom maklerski nie ogranicza możliwości domu maklerskiego utrzymywania odpowiedniego poziomu funduszy własnych;
4)
stałe składniki stanowią na tyle dużą część wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie elastycznej polityki wynagrodzeń, w tym przez wstrzymanie, ograniczenie, odmowę wypłaty lub realizacji zmiennych składników wynagrodzenia;
5)
w przypadku gdy umowa o pracę lub inna umowa stanowiąca podstawę sprawowania funkcji zawarta z osobą objętą polityką wynagrodzeń przewiduje wypłatę świadczenia w razie rozwiązania takiej umowy:
a) wysokość tego świadczenia odzwierciedla wyniki osiągnięte przez tę osobę za okres co najmniej trzech ostatnich lat sprawowania funkcji w domu maklerskim, a w przypadku osób sprawujących funkcje krócej niż trzy lata – za ten okres,
b) sposób określenia świadczeń przypadających z tytułu rozwiązania umowy zapobiega wynagradzaniu złych wyników,
c) zastrzeżono możliwość wstrzymania, ograniczenia lub odmowy wypłaty lub realizacji tego świadczenia w takim przypadku;
6)
świadczenia wypłacane osobie objętej polityką wynagrodzeń w związku z rozwiązaniem umowy z poprzednim pracodawcą albo podmiotem, z którym zawarła umowę o świadczenie usług lub umowę o podobnym charakterze, są zgodne z długoterminowymi interesami domu maklerskiego;
7)
wyniki finansowe domu maklerskiego przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają poziom ryzyka ponoszonego przez dom maklerski oraz koszt kapitału i konieczność utrzymania właściwego poziomu płynności;
8)
uwzględnia się obecne i przyszłe ryzyka;
9)
co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzenia stanowią:
a) akcje albo udziały lub związane z nimi instrumenty finansowe albo odpowiadające im instrumenty niepieniężne,
b) instrumenty w rozumieniu art. 52 lub art. 63 rozporządzenia 575/2013 lub instrumenty finansowe uprawniające dom maklerski do ich zamiany na instrumenty kapitału podstawowego Tier I, lub instrumenty finansowe, których wartość wykupu może podlegać co najmniej częściowemu obniżeniu,
c) instrumenty niepieniężne, które odzwierciedlają skład instrumentów w zarządzanych portfelach;
10)
instrumenty, o których mowa w pkt 9, podlegają odpowiednim zasadom ograniczającym rozporządzanie tymi instrumentami, służącym dostosowaniu zachęt motywujących osobę, której przysługują, do długoterminowych interesów domu maklerskiego, jego wierzycieli i klientów, a w przypadku gdy dom maklerski nie emituje takich instrumentów, Komisja, na podstawie informacji przedstawionych przez dom maklerski, akceptuje alternatywne mechanizmy służące realizacji tych samych celów;
11)
co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia jest rozliczanych i wypłacanych proporcjonalnie w okresie od trzech do pięciu lat, z uwzględnieniem charakteru i ryzyka prowadzonej działalności oraz obowiązków danej osoby, a w przypadku gdy kwota całkowitego wynagrodzenia tej osoby w poprzednim roku obrotowym przekroczyła równowartość w złotych kwoty 1 000 000 euro ustalonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu poprzedniego roku, co najmniej 60% zmiennych składników wynagrodzenia jest rozliczanych i wypłacanych w takim okresie; wynagrodzenie zmienne płatne w ramach uzgodnień o odroczeniu wypłaty jest wypłacane proporcjonalnie;
12)
zmienne składniki wynagrodzenia są przyznawane i wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej domu maklerskiego oraz z uwzględnieniem wyników finansowych domu maklerskiego lub wyników osiąganych przez jednostkę organizacyjną, w ramach której dana osoba sprawowała funkcję;
13)
dom maklerski może, na zasadach określonych w polityce wynagrodzeń, ograniczyć, wstrzymać albo odmówić wypłaty lub realizacji zmiennych składników wynagrodzenia, w całości albo w części, w przypadku gdy wykazuje stratę, w szczególności gdy osoba objęta polityką wynagrodzeń:
a) uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty domu maklerskiego, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania,
b) nie spełniła standardów dotyczących kompetencji i reputacji;
14)
stosowanie uznaniowych świadczeń emerytalnych jest zgodne ze strategią biznesową, celami, wartościami i długoterminowymi interesami domu maklerskiego, a ich realizacja następuje w formie instrumentów, o których mowa w pkt 9, po spełnieniu następujących warunków:
a) dom maklerski wstrzymuje wydanie tych instrumentów na okres pięciu lat od dnia rozwiązania umowy, w przypadku gdy osoba uprawniona nie osiągnęła wieku emerytalnego w tym dniu,
b) osoba uprawniona zobowiązała się w umowie z domem maklerskim do niezbywania otrzymanych instrumentów przez okres pięciu lat od dnia rozwiązania umowy, w przypadku gdy osiągnęła ona wiek emerytalny w dniu rozwiązania tej umowy;
15)
osoba uprawniona do otrzymania zmiennych składników wynagrodzenia nie korzysta z indywidualnych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu podważania skutków uwzględniania ryzyka w systemie wynagradzania, który ma do nich zastosowanie;
16)
zmienne składniki wynagrodzenia nie są wypłacane z wykorzystaniem rozwiązań i metod finansowych ułatwiających nieprzestrzeganie zasad określonych w przepisach działu IV ustawy, niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia 2019/2033.
2.
Przepisów ust. 1 pkt 9 lit. a i b, pkt 11 i 14 nie stosuje się:
1)
w przypadku gdy wartość aktywów bilansowych i pozabilansowych domu maklerskiego jest średnio równa lub niższa niż równowartość w złotych 100 000 000 euro, ustalona według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy, na który jest sporządzane roczne sprawozdanie finansowe, w czteroletnim okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok obrotowy;
2)
do osób objętych polityką wynagrodzeń, które otrzymują zmienne składniki wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych 50 000 euro, ustalona według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na koniec roku obrotowego, nieprzekraczającej 25% całkowitego rocznego wynagrodzenia tych osób.
3.
W przypadku domu maklerskiego, który:
1)
nie stanowi jednego z trzech największych domów maklerskich pod względem wielkości aktywów, ustalonych na podstawie zbadanych rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych według stanu na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, za który są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia,
2)
nie jest domem maklerskim, o którym mowa w art. 110zi objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 4 ustawy, albo jest domem maklerskim, o którym mowa w tym przepisie, w stosunku do którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110zp ograniczenie zakresu informacji wymaganych w planach naprawy ust. 1 ustawy,
3)
posiada wielkość bilansową i pozabilansową działalności zaliczanej do portfela handlowego w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych 150 000 000 euro, ustalona według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na koniec roku obrotowego, oraz wielkość bilansową i pozabilansową działalności na rynku instrumentów pochodnych w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych 100 000 000 euro, ustalona według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na koniec roku obrotowego
– próg wartości aktywów bilansowych i pozabilansowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 300 000 000 euro.
4.
Komisja, w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, listę domów maklerskich, które posiadają aktywa na poziomie określonym zgodnie z ust. 3 pkt 1.
5.
Zmienne składniki wynagrodzeń o charakterze niepieniężnym wycenia się w wartości godziwej.
6.
Polityka wynagrodzeń domu maklerskiego określa zasady postępowania w przypadku zakończenia działalności maklerskiej, w odniesieniu do niewypłaconych lub niezrealizowanych zmiennych składników wynagrodzeń, z uwzględnieniem praw osób objętych polityką wynagrodzeń do otrzymania przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń.
§ 30 Zasady uwzględniane podczas ustalania zmiennych skła... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...