• Art. 31. - Zabezpieczeni...
  27.11.2022

Ustawa o obligacjach

Stan prawny aktualny na dzień: 27.11.2022

Dz.U.2022.0.2244 t.j. - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Art. 31. o obligacjach


Zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy hipoteką

1.
Ustanowienie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy następuje na podstawie oświadczenia woli właściciela albo współwłaściciela nieruchomości, użytkownika albo współużytkownika wieczystego, uprawnionego albo współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wierzyciela hipotecznego.
2.
Wpis w księdze wieczystej powinien wskazywać w szczególności:
1)
decyzję emitenta o emisji;
2)
sumę, na którą ustanawia się hipotekę;
3)
(uchylony)
4)
wartość nominalną i maksymalną liczbę obligacji proponowanych do nabycia;
5)
warunki wypłaty oprocentowania, jeżeli zostało przewidziane;
6)
termin, miejsce i sposób wykupu obligacji, jeżeli został przewidziany;
7)
oznaczenie administratora hipoteki.
3.
Obligatariuszy imiennie się nie oznacza.
4.
Przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent jest obowiązany zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Administratorem hipoteki może być także bank pełniący funkcję banku-reprezentanta. Do administratora hipoteki przepisy art. 80 bank-reprezentant ust. 2–5 stosuje się odpowiednio. W przypadku wygaśnięcia umowy administrator hipoteki wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego do czasu zawarcia przez emitenta umowy z nowym administratorem.
5.
Do administratora hipoteki nie stosuje się przepisów art. 682 powołanie administratora hipoteki ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728 i 1846).
6.
Tytułem do wykreślenia hipoteki, ustanowionej w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy jest:
1)
oświadczenie emitenta o niedojściu emisji do skutku;
2)
oświadczenie administratora hipoteki o zmianie warunków emisji w zakresie wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji;
3)
oświadczenie podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi albo agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że za pośrednictwem składającego oświadczenie emitent dokonał wykupu obligacji.
7.
Do przeniesienia obligacji zabezpieczonej hipoteką nie stosuje się przepisu art. 2451 przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Art. 31. Zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy hip... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...