• Art. 82. - Obowiązki emi...
  30.06.2022

Ustawa o obligacjach

Stan prawny aktualny na dzień: 30.06.2022

Dz.U.2022.0.454 t.j. - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Art. 82. o obligacjach


Obowiązki emitenta wobec banku-reprezentanta

1.
Emitent jest obowiązany do:
1)
udostępniania bankowi-reprezentantowi rocznych sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku emitenta sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe również to sprawozdanie;
2)
składania bankowi-reprezentantowi, w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 miesiące, okresowego sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z warunków emisji;
3)
zawiadamiania banku-reprezentanta – w przypadku ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji danej emisji – o zmianach dotyczących ustanowionego zabezpieczenia, w tym o istotnych zmianach wartości przedmiotu zabezpieczenia.
2.
Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a w przypadku informacji podlegających przekazaniu do publicznej wiadomości w trybie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub regulaminie alternatywnego systemu obrotu nie stosuje się również przepisu ust. 1 pkt 3.
Art. 82. Obowiązki emitenta wobec banku-reprezentanta - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...