• Ustawa o obligacjach
  28.05.2024

Ustawa o obligacjach

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.2244 t.j. - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Rozdział 8. Przepisy karne

1.
Kto dokonuje emisji obligacji, nie będąc do tego uprawnionym, lub przy emisji nie zachowuje warunków określonych w ustawie, podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
2.
Tej samej karze podlega, kto działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dopuszcza się czynu określonego w ust. 1.
1.
Kto:
1)
nie przekazuje wydruków informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej emitenta, zgodnie z art. 16 obowiązek przekazywania wydruków informacji ze strony internetowej emitenta ust. 1,
2)
będąc do tego obowiązanym, nie przechowuje wydruków przekazanych przez emitenta przez wymagany okres – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2.
Tej samej karze podlega, kto działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dopuszcza się czynu określonego w ust. 1.
1.
Kto w przypadku, o którym mowa w art. 30 wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki ust. 2, nie udostępnia wyceny lub w przypadku, o którym mowa w art. 30 wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki ust. 3, nie udostępnia aktualizacji wyceny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie emitenta.
1.
Kto, przy emisji obligacji zgodnie z art. 33 rodzaje emisji obligacji pkt 2, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto nie udostępnia sprawozdań, o których mowa w art. 25 emitenci obligacji przychodowych ust. 4, lub sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 35 propozycja nabycia obligacji ust. 3 oraz art 37–39, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie emitenta.
Kto nie przechowuje środków będących przychodami z przedsięwzięcia na rachunku bankowym, zgodnie z art. 26 prawo do zaspokojenia roszczeń z przedsięwzięcia ust. 1, lub wypłaca zgromadzone środki w sposób sprzeczny z art. 26 prawo do zaspokojenia roszczeń z przedsięwzięcia ust. 2 i 3, podlega grzywnie do 5 000 000 zł, karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.
Kto przeznacza środki pochodzące z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł, karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.
Kto w celu umożliwienia bezprawnego głosowania na zgromadzeniu obligatariuszy wystawia fałszywe zaświadczenie, o którym mowa w art. 55 warunki uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy ust. 1a, albo przekazuje lub udostępnia fałszywą listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto w głosowaniu na zgromadzeniu obligatariuszy posługuje się fałszywym zaświadczeniem, o którym mowa w art. 55 warunki uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy ust. 1a, albo fałszywym świadectwem depozytowym, o którym mowa w art. 55 warunki uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy ust. 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto, działając w imieniu lub na rachunek emitenta, proponuje nabycie obligacji nabytych na podstawie art. 76 wykup własnych obligacji przez emitenta, podlega grzywnie do 1 000 000 zł.
Kto, działając w imieniu lub na rachunek emitenta, nabywa obligacje z naruszeniem zakazów, o których mowa w art. 76 wykup własnych obligacji przez emitenta ust. 2 i 3, podlega grzywnie do 1 000 000 zł.
Kto, działając w imieniu banku-reprezentanta, nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 84 obowiązki banku-reprezentanta w razie naruszenia przez emitenta warunków emisji ust. 1, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...