• Ustawa o obligacjach
  28.05.2024

Ustawa o obligacjach

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.2244 t.j. - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Rozdział 9. Przepisy zmieniające, przepis przejściowy i przepisy końcowe

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 oraz z 2015 r. poz. 28): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2258): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Przepis art. 25 emitenci obligacji przychodowych ust. 1 pkt 7 stosuje się także do będącej podmiotem, o którym mowa w art. 2 podmioty uprawnione do emitowania obligacji pkt 1–3, spółki, z którą minister właściwy do spraw transportu zawarł umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej przed dniem 18 listopada 2011 r.
Traci moc ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i 913).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.02.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 328]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...