• Ustawa o ubezpieczeniach ...
  17.07.2024

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.07.2024

Dz.U.2023.0.2500 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Rozdział 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

1.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie.
2.
Fundusz jest właściwy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w związku z kontrolą spełnienia obowiązku zawierania umów obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1 i 2.
3.
Fundusz ma osobowość prawną. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.
4.
Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych w oparciu o kryterium legalności i zgodności ze statutem.
5.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 4, w przypadku stwierdzenia, że zadania Funduszu są wykonywane z naruszeniem prawa lub statutu może:
1)
zażądać usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
2)
wnioskować do właściwego organu Funduszu o odwołanie z pełnionej funkcji członka Zarządu Funduszu odpowiedzialnego za powstałe nieprawidłowości.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Członkiem Funduszu jest zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń staje się członkiem Funduszu z chwilą zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2.
1a.
(uchylony)
2.
Członkiem Funduszu jest również zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i wykonujący działalność ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2.
3.
Zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, stają się członkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 2.
4.
Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 3, niebędące członkami Funduszu zgodnie z ust. 1 i 2, stają się członkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 2.
5.
Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 4, nie będące członkami Funduszu zgodnie z ust. 1-4, stają się członkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 2.
6.
Członkostwo w Funduszu ustaje z upływem roku kalendarzowego, w którym zakład ubezpieczeń nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2.
7.
Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem:
1)
zaprzestania wykonywania przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2;
2)
zarządzenia przez organ nadzoru likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń;
3)
podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji;
4)
ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
5)
przekazania całego portfela ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, innemu zakładowi ubezpieczeń.
8.
Członkostwo zakładów ubezpieczeń, o których mowa w ust. 3-5, ustaje z dniem zakończenia postępowania upadłościowego. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń następuje z dniem cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 3 i 4, oraz w przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2–5.
1.
Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i wykonujący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mogą zawrzeć z Funduszem umowę o uczestnictwo w informatycznej bazie danych, o której mowa w art. 102a informatyczna baza danych Funduszu ust. 1.
2.
W okresie obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest uczestnikiem informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a informatyczna baza danych Funduszu ust. 1.
3.
Uczestnictwo zakładu ubezpieczeń w informatycznej bazie danych, o której mowa w art. 102a informatyczna baza danych Funduszu ust. 1, ustaje z chwilą rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1.
1.
Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
2)
w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;
3)
na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy:
a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze,
c) rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.
1a.
Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, w przypadku wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeżeli zgodnie z art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska.
2.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadań Funduszu należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z:
1)
umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1-3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2-4;
2)
umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 4, oraz umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.
3.
Wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonywane są wyłącznie na rzecz poszkodowanych lub uprawnionych osób fizycznych.
4.
W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o przeniesienie portfela zgodnie z art. 474 uprawnienia kuratora w postępowaniu o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, Fundusz może wystąpić do zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpieczeń o zwrot wypłaconych odszkodowań lub świadczeń do wysokości wynikającej z umowy o przeniesienie portfela.
5.
W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń Fundusz jest obowiązany do składania sprawozdań z działalności do organu nadzoru na koniec każdego kwartału.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2023 r. poz. 1114, 1688 i 1843), oraz zadania, o których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1394 i 1720).
2.
Fundusz wykonuje także zadania, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1639).
Fundusz przetwarza dane osobowe dotyczące zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 1–2 i art. 102a informatyczna baza danych Funduszu.
Fundusz przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do:
1)
dochodzenia zwrotu odszkodowania, o którym mowa w art. 11 zakres umowy ubezpieczeniowej wynikającej z obowiązku ustawowego ust. 3, art. 43 prawo dochodzenia wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem mechanicznym i art. 58 uprawnienie do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC rolników ;
2)
zaspokajania roszczeń, o których mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 1–2;
3)
ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru szkody, o którym mowa w art. 16 obowiązki ubezpieczonego w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem ust. 3 i art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 3 i 4;
4)
kontroli spełnienia obowiązków zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia OC rolników, o której mowa w art. 84 podmioty uprawnione do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC ust. 2 pkt 2 lit. a i ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz dochodzenia opłaty za niespełnienie tych obowiązków, o którym mowa w art. 90 wezwanie do uiszczenia opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia i art. 91 egzekucja nieuiszczonej opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia;
5)
realizacji zadań, o których mowa w art. 102a informatyczna baza danych Funduszu;
6)
dochodzenia zwrotu świadczenia i poniesionych kosztów, w przypadkach określonych w art. 110 obowiązek zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i kosztów ust. 1, a także określenia sytuacji materialnej i majątkowej, o którym mowa w art. 94 umorzenie opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia i art. 110 obowiązek zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i kosztów ust. 2;
7)
wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 111 obowiązki Funduszu w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oraz zaspokajania roszczeń, o których mowa w art. 113 zaspokajanie przez Fundusz roszczeń z tytułu upadłości zakładów ubezpieczeń i art. 114 przejęcie przez Fundusz zobowiązań zakładu ubezpieczeń;
8)
realizacji zadań, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 7;
9)
realizacji zadań, o których mowa w art. 105b przekazanie Funduszowi informacji o wypadku drogowym.
W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 84 podmioty uprawnione do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC ust. 2 pkt 2 lit. a i ust. 3 pkt 2 lit. b, art. 98 zadania Funduszu, art. 98b zakres przetwarzania przez Fundusz danych osobowych dotyczących zdrowia, art. 98c zakres przetwarzania przez Fundusz danych osobowych dotyczących wyroków,i naruszeń prawa lub środków bezpieczeństwa, art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji i art. 102a informatyczna baza danych Funduszu, Fundusz może podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie.
1.
Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, jeżeli posiadane dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej kapitałowego wymogu wypłacalności nie gwarantują w pełni wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń.
2.
Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma charakter pożyczki zwrotnej, której wysokość nie może przekroczyć wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, wynikających z przejmowanego portfela ubezpieczeń obowiązkowych, i która może być przeznaczona przez zakład ubezpieczeń tylko na zaspokojenie interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia przejmowanego portfela ubezpieczeń obowiązkowych.
3.
Udzielanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek zakładu ubezpieczeń.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:
1)
sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania;
2)
pozytywną opinię organu nadzoru co do celowości przejęcia portfela ubezpieczeń.
5.
Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez Fundusz na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych.
6.
Warunki udzielanej pomocy finansowej, w szczególności termin oraz wysokość rat i odsetek, określa umowa zawierana pomiędzy Funduszem a zakładem ubezpieczeń przejmującym portfel ubezpieczeń.
1.
Fundusz sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykorzystania przez zakład ubezpieczeń udzielonej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 pomoc finansowa udzielana przez Fundusz, ust. 1.
2.
Fundusz może nabywać wierzytelności zakładu ubezpieczeń, korzystającego z pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 pomoc finansowa udzielana przez Fundusz, ust. 1, do wysokości udzielonej pomocy. Fundusz może zbywać nabyte wierzytelności.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Fundusz realizuje pomoc finansową, o której mowa w art. 99 pomoc finansowa udzielana przez Fundusz, ust. 1, ze środków wpłacanych przez członków Funduszu, o których mowa w art. 97 członkowie Funduszu, ust. 1 i 2, w trybie określonym w art. 117 dochody Funduszu, ust. 4 i 6 oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 dochody Funduszu, ust. 5.
1.
Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji.
2.
Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, zawierającego:
1)
nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia;
2)
identyfikator pośrednika, który zawarł umowę ubezpieczenia, według numeru wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w przypadku zawarcia umowy bez udziału pośrednika - imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę;
3)
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON ubezpieczonego, a w przypadku posiadaczy pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego;
4)
cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
5)
(uchylony)
6)
datę zawarcia umowy;
6a)
w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń – wartość składki przypisanej brutto wskazanej na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w ramach wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
okres ubezpieczenia;
8)
datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego terminu odpowiedzialności, określonego w umowie;
8a)
w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń – wartość zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawartej w ramach wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed upływem końcowego terminu odpowiedzialności określonego w tej umowie;
9)
dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza:
a) numer rejestracyjny,
b) numer VIN, a w przypadku jego braku - numer nadwozia (podwozia) pojazdu mechanicznego,
c) marka, typ i model,
d) rodzaj pojazdu mechanicznego,
e) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przypadku posiadaczy pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego.
3.
Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujące:
1)
markę i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;
2)
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, a w przypadku posiadaczy pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu;
3)
imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu, a w przypadku kierujących będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu;
4)
datę i miejsce zdarzenia;
5)
rodzaj szkody, w tym:
a) szkoda na osobie,
b) szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna,
c) szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,
d) szkoda w mieniu poza pojazdem;
6)
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w przypadku osób będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej lub uprawnionej do odszkodowania lub świadczenia;
7)
datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego;
8)
datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub świadczenia albo datę odmowy wypłaty odszkodowania lub świadczenia.
4.
Fundusz gromadzi dane zawierające:
1)
informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obejmujące:
a) datę i miejsce zdarzenia lub datę i miejsce kradzieży pojazdu,
b) rodzaj szkody, w tym:
- kradzież pojazdu,
- szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna,
- szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,
c) markę i numer rejestracyjny pojazdu, uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),
d) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),
e) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu,
f) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON osoby poszkodowanej, a w przypadku osób będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej;
2)
datę zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń zdarzenia (kradzieży);
3)
datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub datę odmowy wypłaty odszkodowania.
5.
Dane, o których mowa w ust. 2–4, przekazywane są do Funduszu przez zakłady ubezpieczeń drogą elektroniczną i przechowywane są przez Fundusz przez okres 21 lat.
5a.
W przypadku naruszenia przez zakład ubezpieczeń terminu, o którym mowa w art. 105 przekazywanie danych do Funduszu przez zakład ubezpieczeń ust. 2 lub 4, organ nadzoru może zastosować wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 uprawnienia organu nadzoru w razie niewykonania zaleceń przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
6.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9 lit. b–e, nie dotyczą pojazdów zarejestrowanych w trybie art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
7.
Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2–4 i 7a oraz art. 103 gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń, w celu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz w celu identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową albo w innych celach, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
7a.
Fundusz, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 7, przetwarza dane, o których mowa w ust. 2–4, oraz dane z centralnej ewidencji kierowców, w zakresie:
1)
rodzaju wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2)
liczby popełnionych wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego;
3)
klasyfikacji popełnionych naruszeń przepisów ruchu drogowego jako wykroczeń albo przestępstw;
4)
liczby punktów przypisanych do wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego i fakcie ich uiszczenia;
5)
dat popełnionych wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego.
8.
Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio do zdarzeń powodujących odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Porównania: 1 Przypisy: 6
1.
Do zadań Funduszu należy tworzenie i prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego, obejmującej w szczególności informacje o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, przechowywane są przez Fundusz przez 20 lat od dnia dokonania wpisu.
3.
Zakład ubezpieczeń będący uczestnikiem informatycznej bazy danych, o której mowa w ust. 1, przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w ust. 1, drogą teletransmisji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Fundusz.
4.
Fundusz udostępnia uczestnikom informatycznej bazy danych, o której mowa w ust. 1, dane i informacje w niej zgromadzone, niezbędne do realizacji ich zadań, drogą teletransmisji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Fundusz.
4a.
Tryb udostępniania przez Fundusz uczestnikowi informatycznej bazy danych, o której mowa w ust. 1, danych i informacji w niej zgromadzonych, określa umowa pomiędzy Funduszem a tym uczestnikiem, zawierająca w szczególności wymagania dotyczące przetwarzania danych zgromadzonych w tej bazie, w tym dotyczące bezpieczeństwa ich przetwarzania.
4b.
Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 1, w celu identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego albo w innych celach, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane te dotyczą.
5.
Fundusz udostępnia Polskiej Izbie Ubezpieczeń, na jej wniosek, zbiorcze dane zgromadzone w bazie danych, o której mowa w ust. 1, dla celów opracowywania na ich podstawie analiz, raportów i prognoz.
6.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie przydatności tych danych dla zakładów ubezpieczeń i rozwoju rynku ubezpieczeń, szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych, o której mowa w ust. 1, oraz termin ich przekazywania do Funduszu.
1.
Fundusz gromadzi dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz dane organu odszkodowawczego ustanowionego w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
2.
Dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
nazwę i adres siedziby zakładu ubezpieczeń, który ustanowił reprezentanta do spraw roszczeń;
2)
imię i nazwisko lub nazwę reprezentanta do spraw roszczeń;
3)
państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ustanowiony jest reprezentant do spraw roszczeń;
4)
adres zamieszkania lub adres siedziby reprezentanta do spraw roszczeń;
5)
adres do korespondencji reprezentanta do spraw roszczeń, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 4;
6)
numer telefonu, numer faksu, adres elektroniczny reprezentanta do spraw roszczeń.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2-4 oraz w art. 103 gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń:
1)
poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu tych danych;
1a)
posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących zgłoszenia roszczeń i wypłaty odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez tego posiadacza, w związku ze zdarzeniami skutkującymi odpowiedzialnością tego posiadacza albo ich braku, za okres 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym posiadacz pojazdu mechanicznego wystąpił o udostępnienie danych;
2)
Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
3)
organowi nadzoru;
4)
zakładom ubezpieczeń;
5)
Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;
6)
Rzecznikowi Finansowemu;
7)
Polskiej Izbie Ubezpieczeń;
8)
(uchylony)
9)
sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
10)
Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie określonym w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 1d i 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.);
11)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
12)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu;
13)
organom Krajowej Administracji Skarbowej, o ile są one niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania KAS ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.);
14)
Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, o ile są niezbędne w prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych;
15)
Straży Granicznej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c dostęp do informacji dotyczących umów ubezpieczenia i objętych tajemnicą bankową ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860).
1a.
Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2-4 oraz w art. 103 gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń, o ile jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych.
1b.
Zakładom ubezpieczeń Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2–4 oraz w art. 103 gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń, o ile jest to niezbędne:
1)
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma być zawarta umowa ubezpieczenia, w tym do stosowania taryfy w zależności od długości okresu bezszkodowego;
2)
do ustalenia prawa ubezpieczonego i uprawnionego do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń;
3)
w celu wykonania umowy ubezpieczenia;
4)
dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
1c.
Fundusz udostępnia zgromadzone dane dotyczące zdarzeń powodujących odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
1)
poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu tych danych;
2)
zakładom ubezpieczeń, o ile jest to niezbędne do celów określonych w ust. 1b.
2.
W przypadku odmowy udostępnienia danych, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2 i 3 oraz w art. 103 gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwagi na uznanie braku interesu prawnego w uzyskaniu tych danych, przysługuje odwołanie do Rady Funduszu.
3.
Fundusz korzysta ze zgromadzonych w rejestrze danych do realizacji zadań ustawowych.
4.
(uchylony)
5.
Dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2 pkt 9 lit. b–e, dotyczące pojazdów, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, udostępnia się za pisemną zgodą jednostek użytkujących te pojazdy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodę tę uzyskuje się za pośrednictwem organu prowadzącego centralną ewidencję pojazdów.
6.
W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia jednostka określona w ust. 5 nie wyrazi zgody na udostępnienie danych, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2 pkt 9 lit. b–e, lub nie zajmie stanowiska w tej sprawie, Fundusz występuje o te dane do organu prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. Organ ten obowiązany jest do niezwłocznego przekazania danych do Funduszu, który je udostępnia.
7.
Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu.
7a.
Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostępnia się w formie pisemnej, w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia o udostępnienie danych.
8.
Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
9.
Fundusz udostępnia przy wykorzystaniu usług online informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.
10.
Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 9, art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2–4 oraz art. 103 gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń, może odbywać się z wykorzystaniem publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703).
Porównania: 1 Przypisy: 9
1.
(uchylony)
2.
Zakład ubezpieczeń przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2, w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do Funduszu, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 3 i 4, zakład ubezpieczeń przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia:
1)
zgłoszenia roszczenia – w zakresie danych określonych w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 3 pkt 1–7 oraz ust. 4 pkt 1 i 2;
2)
wypłaty odszkodowania – w zakresie danych określonych w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 3 pkt 8 oraz ust. 4 pkt 3.
3.
(uchylony)
3a.
Dane do Funduszu są przekazywane bezpłatnie.
4.
Zakłady ubezpieczeń przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do aktualizacji tych danych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu będącym przyczyną aktualizacji.
4a.
Prawo, o którym mowa w art. 16 prawo do sprostowania danych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w zakresie danych osobowych przekazanych do Funduszu, jest wykonywane przez sprostowanie tych danych po wniesieniu żądania do zakładu ubezpieczeń.
5.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Centralna ewidencja pojazdów przekazuje drogą teletransmisji danych do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem danych pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
2.
Zakład ubezpieczeń, przekazując dane do Funduszu przekazuje jednocześnie do centralnej ewidencji pojazdów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Fundusz, dane o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 pkt 6 i 11 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
3.
Centralna ewidencja kierowców przekazuje drogą teletransmisji danych Funduszowi dane, o których mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji ust. 7a.
1.
W razie wypadku drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem kierującego pojazdem mechanicznym Fundusz otrzymuje od Policji informację dotyczącą tego wypadku.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera posiadane przez Policję dane dotyczące czasu, miejsca wypadku, pojazdów w nim uczestniczących i uczestników wypadku, w tym dane dotyczące numerów dowodów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i nazwy zakładów ubezpieczeń, w których pojazdy mechaniczne były ubezpieczone, oraz sposób rozstrzygnięcia sprawy przez Policję.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2, obejmują:
1)
datę i godzinę wypadku, nazwę miejscowości i nazwę ulicy, numer drogi lub współrzędne geograficzne miejsca zdarzenia;
2)
markę, rodzaj i numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w wypadku;
3)
imiona i nazwiska, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, kierujących pojazdami, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – daty urodzenia;
4)
imiona i nazwiska, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, innych uczestników wypadku, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – daty urodzenia;
5)
nazwę zakładu ubezpieczeń i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
6)
informację o rannych lub ofiarach śmiertelnych;
7)
informację, czy kierujący pojazdami znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
8)
informację o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami;
9)
wskazanie przyczyny i okoliczności wypadku, jeżeli je ustalono, i osoby sprawcy albo osoby, której przedstawiono zarzut lub przeciwko której skierowano wniosek do sądu albo której przekazano informację o wystąpieniu o wszczęcie przeciwko niej postępowania karnego.
4.
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana Funduszowi przez Policję drogą teletransmisji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Fundusz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Policję wiadomości o wypadku drogowym.
5.
Fundusz udostępnia informację, o której mowa w ust. 1, w zakresie określonym w ust. 2 i 3, zakładowi ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu uczestniczącego w wypadku zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
6.
Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych.
7.
Fundusz udostępnia dane, o których mowa w ust. 3, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wyznaczonym przez nie zakładom ubezpieczeń - członkom Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań tego Biura.
8.
Fundusz przechowuje dane, o których mowa w ust. 3, przez 21 lat.
1.
Jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, zaspokoił roszczenie z posiadanej umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie została ona zaspokojona z ubezpieczenia dobrowolnego, z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.
2.
W przypadku zaspokojenia przez zakład ubezpieczeń roszczeń poszkodowanego zgodnie z ust. 1, zakładowi ubezpieczeń nie przysługuje roszczenie do Funduszu o zwrot wypłaconych z tego tytułu kwot.
3.
Fundusz nie spełnia świadczenia za szkody w mieniu i na osobie w przypadku zaspokojenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 98 zadania Funduszu, ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, lub przez kierującego pojazdem mechanicznym, którego ruchem szkoda została wyrządzona.
4.
Fundusz nie spełnia świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1, za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą. Nie dotyczy to poszkodowanych obywateli polskich.
5.
Fundusz nie spełnia świadczenia za szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 23 umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ust. 2, niewprowadzonych do ruchu.
6.
Fundusz nie spełnia świadczenia z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1 i 2, za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone:
1)
posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierującego tym pojazdem;
2)
rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Wypłaty z Funduszu, o których mowa w art. 98 zadania Funduszu, ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1, na rzecz poszkodowanych niebędących podmiotami polskimi i podmiotami państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, są dokonywane na zasadzie wzajemności.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.
2.
Zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Do postępowania zakładu ubezpieczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 obowiązki zakładu po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochrona ubezpieczeniową ust. 1 i 6–9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o ile dokumentacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie została przekazana do Funduszu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia.
3.
W przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może być przeprowadzone w terminie, zakład ubezpieczeń przesyła zebraną dokumentację do Funduszu w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności przeprowadzenie tego postępowania było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności przeprowadzenia w terminie postępowania, o którym mowa w ust. 2, oraz o nowym terminie zakończenia tego postępowania.
5.
W przypadku nieprzeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń w terminie postępowania, o którym mowa w ust. 2, lub niedopełnienia terminów, o których mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 uprawnienia organu nadzoru w razie niewykonania zaleceń przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
1.
Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie, o którym mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 1–2, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości.
2.
W przypadku gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie określonym w ust. 1. Przepisy art. 16 obowiązki ubezpieczonego w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem i art. 17 niedopełnienie obowiązków przez ubezpieczonego stosuje się odpowiednio.
3.
Odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakład ubezpieczeń, każdy w swoim zakresie.
4.
Fundusz informuje poszkodowanego lub uprawnionego do wypłaty świadczeń z umów ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 lub 2, o możliwości wyczerpania się określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy łączna kwota wypłaconych odszkodowań lub innych świadczeń przekroczy 80% określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
5.
Przekazując informację, o której mowa w ust. 4, Fundusz informuje jednocześnie poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o możliwości wytoczenia powództwa do właściwego sądu o ukształtowanie, na podstawie art. 3571 stosowanie zasady rebus sic stantibus przy nadzwyczajnej zmianie stosunków Kodeksu cywilnego, stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 lub 2, oraz o możliwości zgłoszenia do Funduszu roszczeń o wypłatę renty na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Roszczenia poszkodowanego do Funduszu, o których mowa w art. 98 zadania Funduszu, ust.1 i 1a, przedawniają się z upływem terminu przewidzianego dla tych roszczeń w przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym.
2.
Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 1, przerywa się także przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.
Przypisy: 1
1.
Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 zadania Funduszu, ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.
2.
W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie.
3.
Tryb postępowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 2, określa statut Funduszu.
4.
Roszczenia Funduszu wynikające z ust. 1 ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia przez Fundusz świadczenia.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, Fundusz przejmuje od syndyka upadłości akta szkodowe. Fundusz wypłaca poszkodowanym i uprawnionym świadczenia z umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, po ustaleniu odpowiedzialności i wysokości świadczenia.
2.
W sprawach, w których szkody nie zostały zgłoszone do zakładu ubezpieczeń przed ogłoszeniem jego upadłości, Fundusz przyjmuje zgłoszenie szkody oraz wypłaca poszkodowanym i uprawnionym świadczenia po ustaleniu odpowiedzialności i wysokości świadczenia. Poszkodowany i uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Przepisy art. 108 tryb zgłaszania roszczenia odszkodowawczego do Funduszu ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
3.
Świadczenia rentowe, wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 2, Fundusz może wypłacać w formie skapitalizowanej za zgodą poszkodowanego lub uprawnionego.
4.
Odpowiedzialność Funduszu za zwłokę w spełnieniu świadczenia jest ograniczona do okresu, przez jaki upadły zakład ubezpieczeń pozostawał w zwłoce do dnia ogłoszenia upadłości.
5.
Funduszowi przysługuje roszczenie do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń, o których mowa w ust. 1–3, z zastrzeżeniem art. 98 zadania Funduszu ust. 4.
6.
Wierzytelności, o których mowa w ust. 5, Fundusz może zgłaszać syndykowi do czasu prawomocnego wykonania planu podziału funduszu masy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, albo zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 3 i 4, albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, pozostałe zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność ubezpieczeniową w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej albo posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 3 i 4, są obowiązane wnieść składkę na rzecz Funduszu.
2.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru i Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu składki, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności zakres zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia w ramach działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 3 i 4.
3.
Składka, o której mowa w ust. 2, ustalana jest od składki przypisanej brutto z ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 3 i 4.
4.
Fundusz wyodrębnia rachunki, na które wnoszone są składki, o których mowa w ust. 1.
5.
Środki pozostałe po zaspokojeniu roszczeń Fundusz zwraca zakładom ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, proporcjonalnie do wysokości wniesionej składki określonej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.
1.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Fundusz zaspokaja roszczenia na podstawie ustalonej w postępowaniu upadłościowym listy wierzytelności.
2.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 3 i 4, do zaspokajania przez Fundusz roszczeń wynikających z tych umów ubezpieczenia przepisy art. 111 obowiązki Funduszu w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
3.
Fundusz zaspokaja roszczenia z tytułu upadłości zakładów ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, w zakresie i do wysokości określonej w art. 98 zadania Funduszu, ust. 2 i 3.
4.
Przepisy art. 111 obowiązki Funduszu w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
1.
W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, wykonujących działalność ubezpieczeniową w zakresie działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej, do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia na życie oraz umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przejmuje z zakładu ubezpieczeń akta szkodowe oraz wypłaca poszkodowanym i uprawnionym świadczenia, po ustaleniu odpowiedzialności tego zakładu i wysokości świadczenia.
3.
Odpowiedzialność Funduszu za zwłokę w spełnieniu świadczenia jest ograniczona do okresu, przez jaki zakład ubezpieczeń pozostawał w zwłoce do dnia oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo zarządzenia likwidacji przymusowej.
4.
Z dniem wypłaty przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 2, na Fundusz przechodzi z mocy prawa roszczenie o zwrot wypłaconego świadczenia do zakładu ubezpieczeń, którego zobowiązanie zrealizował.
1.
Organami Funduszu są:
1)
Zgromadzenie Członków Funduszu;
2)
Rada Funduszu;
3)
Zarząd Funduszu.
2.
W skład Rady Funduszu, poza członkami określonymi statutowo, wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz przedstawiciel organu nadzoru.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Statut Funduszu określa organizację, sposób działania oraz zasady gospodarki finansowej, a w szczególności:
1)
sposób powołania, organizację oraz kadencję organów Funduszu;
2)
zakres kompetencji organów Funduszu;
3)
prawa i obowiązki członków oraz sposób głosowania;
4)
zasady działania Funduszu;
5)
zasady prowadzenia gospodarki finansowej;
6)
tryb postępowania w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu opłat i regresów.
2.
Statut Funduszu i jego zmiany są uchwalane przez Zgromadzenie Członków Funduszu.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru, zatwierdza, w drodze decyzji, statut Funduszu i jego zmiany, w oparciu o kryterium zgodności z prawem oraz zgodności z zadaniami ustawowymi wykonywanymi przez Fundusz.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych ogłasza statut Funduszu i jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Koszty działalności Funduszu wynikające z realizacji zadań, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem art. 98a zadania Funduszu, są pokrywane z dochodów Funduszu.
2.
Dochody, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane z następujących źródeł:
1)
wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2;
2)
wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie;
3)
wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 3 i 4, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie;
3a)
opłat zakładów ubezpieczeń będących uczestnikami informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a informatyczna baza danych Funduszu ust. 1;
4)
wpływów z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2;
5)
wpływów z tytułu roszczeń regresowych;
6)
zwrotów zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpieczeń, o których mowa w art. 98 zadania Funduszu ust. 4;
7)
wpłat uzyskanych z podziału masy upadłości, o których mowa w art. 111ust . 5;
8)
zwrotów świadczeń, o których mowa w art. 114 przejęcie przez Fundusz zobowiązań zakładu ubezpieczeń ust. 4, wypłaconych przez Fundusz z umów ubezpieczenia na życie i z umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych;
9)
przychodów z oprocentowania pożyczek, o których mowa w art. 99 pomoc finansowa udzielana przez Fundusz ust. 2;
10)
przychodów z lokat środków Funduszu dokonywanych według zasad określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej dla zakładów ubezpieczeń;
11)
inne dochody.
2a.
Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa fundusz statutowy tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu.
2b.
Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz statutowy, tworzony w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.
3.
Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, jak również zagraniczne zakłady ubezpieczeń, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, są obowiązane wnieść składkę na rzecz Funduszu.
4.
Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru analizę stanu finansów Funduszu, na podstawie której jest określany procent składki, o której mowa w ust. 3, wnoszonej przez członków Funduszu na jego rzecz.
5.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru określa, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu składki, o której mowa w ust. 3, oraz terminy uiszczania tej składki, uwzględniając w szczególności zagwarantowanie płynności finansowej Funduszu oraz możliwości udzielania przez Fundusz zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 pomoc finansowa udzielana przez Fundusz ust. 1.
6.
Wysokość składki wnoszonej przez zakład ubezpieczeń na rzecz Funduszu jest wyliczana od składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2.
7.
Zakłady ubezpieczeń będące uczestnikami informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a informatyczna baza danych Funduszu ust. 1, z wyłączeniem członków Funduszu, o których mowa w art. 97 członkowie Funduszu ust. 1 lub 2, wnoszą na rzecz Funduszu opłatę z tytułu uczestnictwa w tej bazie.
8.
Wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa w informatycznej bazie danych, o której mowa w art. 102a informatyczna baza danych Funduszu ust. 1, jest wyliczana od składki przypisanej brutto.
9.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, oraz terminy jej uiszczania, uwzględniając konieczność zagwarantowania płynności finansowej Funduszu.
Porównania: 1 Przypisy: 3
W przypadku zagranicznych zakładów ubezpieczeń, wysokość składek wnoszonych do Funduszu zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału wyliczana jest od składki przypisanej brutto z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Fundusz jest obowiązany, w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sporządzić roczne sprawozdanie z działalności, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
1a.
Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, przedstawia wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
1b.
Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, przedstawia wyodrębnioną informację o składce przypisanej brutto z umów ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, zawartych w ramach wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanej przez poszczególne zagraniczne zakłady ubezpieczeń.
1c.
Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, przedstawia wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
2.
Zgromadzenie Członków Funduszu zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3.
Zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Funduszu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrowi właściwemu do spraw turystyki, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organowi nadzoru.
3a.
W zakresie rachunkowości Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598).
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej oraz szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i w art. 98 zadania Funduszu ust. 5, w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te sprawozdania, uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości i przejrzystości sporządzanych sprawozdań.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...