• § 5. - Warunki obniżenia...
  26.05.2024
Obserwuj akt

§ 5 obniż.pod.od tow.


Warunki obniżenia stawki podatku do wysokości 0 %

1.
Stawkę podatku wymienioną w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez podatników podatku od towarów i usług, zwanych dalej „podatnikami”, zarejestrowanych na podstawie art. 96 zgłoszenie rejestracyjne, art. 97 zgłoszenie rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia lub art. 157 podatnicy zarejestrowani ustawy oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pod warunkiem że:
1)
zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług;
2)
umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2.
W przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i w części z innych środków finansowych, przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
3.
Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:
1)
Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
2)
kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).
4.
Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:
1)
umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy
– z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
5.
Do usług, o których mowa w ust. 2, stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku, pod warunkiem że:
1)
w wystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowanych:
a) ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
b) z innych środków finansowych;
2)
w umowie, o której mowa w ust. 1, określono procentowy udział środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
6.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
§ 5 Warunki obniżenia stawki podatku do wysokości 0 % - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...