• Art. 96. - Uposażenie za...
  20.05.2024

Ustawa o obronie Ojczyzny

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Obserwuj akt

Art. 96. obrona Ojczyzny


Uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz inne należności pieniężne

1.
Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz inne należności pieniężne.
2.
Żołnierze, o których mowa w ust. 1, otrzymują uposażenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego oraz mogą być im przyznane dodatki do tego uposażenia, o których mowa w art. 479 uposażenie zasadnicze przysługujące żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom pełniącym służbę w aktywnej rezerwie ust. 3 i 4, i inne należności pieniężne.
3.
W sprawach dotyczących uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art 433–435, art. 440 wypłacanie uposażeń zasadniczych i dodatków o charakterze stałym, art. 469 potrącenia dokonywane z uposażenia żołnierza zawodowego, art 471–475, art. 476 powstanie prawa do uposażenia ust. 1, art. 477 wygaśnięcie prawa do uposażenia, art. 478 wypłacanie uposażenia według zasad obowiązujących w dniu wypłaty, art. 481 koszt pogrzebu i przewozu zwłok żołnierza innego niż żołnierz zawodowy, art. 482 stosowanie przepisu odpowiednio w przypadku śmierci żołnierza innego niż żołnierz zawodowy, po zwolnieniu ze służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową, art 484–487 oraz przepisy wydane na podstawie art. 445 świadczenia przysługujące żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe poza miejscowością dotychczasowej służby ust. 15 i art. 473 przyznanie nagrody za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe ust. 8.
4.
Prokuratorom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pełniącym służbę wojskową na czas kształcenia w uczelni wojskowej przysługuje prawo do wynagrodzenia określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860). W takim przypadku uposażenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 1, nie wypłaca się.
5.
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia odpowiednio w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, mając na uwadze, by stawki uposażenia były nie niższe niż uposażenie żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, oraz uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych.
Art. 96. Uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zas... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...