• Ustawa o obronie Ojczyzny
  20.04.2024

Ustawa o obronie Ojczyzny

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Obserwuj akt

DZIAŁ XXV Przepisy karne i przepisy o karach pieniężnych

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:
1)
nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
2)
nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
3)
nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
4)
odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
1.
Kto bez usprawiedliwionej przyczyny:
1)
będąc żołnierzem pasywnej rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin,
2)
będąc przeznaczony do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby,
3)
posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do służby w tej jednostce
– podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto:
1)
uporczywie uchyla się od wykonywania poleceń służbowych w czasie odbywania szkolenia;
2)
w czasie odbywania służby samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce przebywania.
1.
Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:
1)
uchyla się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego,
2)
nie zawiadamia właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych
– podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonanie świadczenia osobistego lub rzeczowego.
1.
Kto bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub utrwala w inny sposób obraz obiektu, o którym mowa w art. 616a zakaz utrwalania obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości, oznaczonego znakiem zakazu fotografowania, albo wizerunek osoby lub ruchomości znajdującej się w takim obiekcie,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek przedmiotów pochodzących z tego wykroczenia oraz służących do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art 681–683a, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Kto w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełniania obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 niestawianie się do kwalifikacji wojskowej, niezgłaszanie się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.
Kto będąc przeznaczony do szkolenia uchyla się od jego odbywania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
1.
Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej:
1)
nie zgłasza się do rejestracji będąc zobowiązanym do tego zgłoszenia lub nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
2)
nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
3)
nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,
4)
powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodował u niego, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
5)
wprowadza w błąd właściwy organ,
6)
będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu
– podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.
2.
Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji lub wojny powoduje u innej osoby uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo wprowadza w błąd właściwy organ w celu uzyskania dla niej zwolnienia od obowiązku służby wojskowej lub odroczenia tej służby.
1.
Kto, w czasie mobilizacji lub wojny, wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:
1)
uchyla się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego,
2)
nie zawiadamia właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych
– podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji lub wojny utrudnia lub uniemożliwia wykonanie świadczenia osobistego lub rzeczowego.
W sprawach o czyny określone w art. 681 niestawianie się do kwalifikacji wojskowej, niezgłaszanie się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony–689, jeżeli czyn polega na nieuczynieniu zadość obowiązkowi stawienia się do służby lub zgłoszenia do właściwego organu, przedawnienie ścigania i wyrokowania biegnie od chwili uczynienia zadość temu obowiązkowi lub od chwili, w której na sprawcy obowiązek przestał ciążyć.
1.
W czasie mobilizacji lub wojny osoby pełniące służbę w jednostkach zmilitaryzowanych albo do niej powołane ponoszą odpowiedzialność karną za przestępstwa popełnione w związku z tą służbą, według przepisów odnoszących się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
2.
Sprawy o przestępstwa określone w ust. 1 należą do właściwości sądów wojskowych.
3.
W rozumieniu przepisów karnych w czasie mobilizacji lub wojny:
1)
niezgłoszenie się do służby w jednostkach zmilitaryzowanych w określonym terminie i miejscu jest równoznaczne z niezgłoszeniem się do pełnienia służby wojskowej;
2)
obowiązek służby w jednostkach zmilitaryzowanych jest równoznaczny z obowiązkiem służby wojskowej;
3)
służba w jednostkach zmilitaryzowanych jest równoznaczna z czynną służbą wojskową;
4)
niewykonanie lub odmowa wykonania polecenia przełożonego, wydanego w sprawach służbowych osobie pełniącej służbę w jednostce zmilitaryzowanej, jest równoznaczna z niewykonaniem lub odmową wykonania rozkazu.
Sprawy o przestępstwa określone w art. 687 kara za niezgłoszenie się do służby i art. 688 kara za uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny należą do właściwości sądów wojskowych.
1.
Kto zatrudnia, udziela pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu lub umożliwia wykonywanie u niego innego zajęcia przez byłego żołnierza zawodowego, z naruszeniem art. 336 zakaz brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zleceniu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Tej samej karze podlega były żołnierz zawodowy, który nie stosuje się do ograniczeń określonych w art. 336 zakaz brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zleceniu.
1.
Kto, będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 338 oświadczenie o stanie majątkowym, podaje w nim nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
2.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
1.
Przedsiębiorca, który nie realizuje nałożonego zadania na rzecz Sił Zbrojnych lub służb specjalnych, nie złoży informacji, o której mowa w art. 658 obowiązki przedsiębiorcy realizującego zadania na rzecz Sił Zbrojnych, odmówi poddania się kontroli lub będzie ją utrudniać, podlega karze pieniężnej.
2.
Wysokość kary w odniesieniu do liczby zadań nierealizowanych lub nieobjętych kontrolą wynosi w przypadku:
1)
1 zadania – 10-krotność,
2)
2 zadań – 15-krotność,
3)
3 zadań – 20-krotność,
4)
4 zadań – 25-krotność,
5)
5 zadań – 30-krotność
– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3.
Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o której mowa w art. 658 obowiązki przedsiębiorcy realizującego zadania na rzecz Sił Zbrojnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
4.
Dla przedsiębiorcy, który nie realizuje zadań, o których mowa w art. 648 zadania realizowane przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych ust. 1 pkt 2, lub utrudni ich kontrolę w sposób uniemożliwiający jej przeprowadzenie, kara wynosi 1% wartości zadania nałożonego, przy czym nie mniej niż wartość dotacji celowej otrzymanej na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 659 sfinansowanie poniesionych przez przedsiębiorców kosztów realizacji zadań związanych z produkcją, naprawą lub usługą na rzecz Sił Zbrojnych.
5.
Kary, o których mowa w ust. 2 i 4, sumują się.
1.
Minister Obrony Narodowej nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężne, o których mowa w art. 695 kary dla przedsiębiorcy, który nie realizuje nałożonego zadania na rzecz Sił Zbrojnych lub służb specjalnych.
2.
Od zaległej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3.
Egzekucja kar pieniężnych wraz z odsetkami następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 695 kary dla przedsiębiorcy, który nie realizuje nałożonego zadania na rzecz Sił Zbrojnych lub służb specjalnych, stanowią dochód budżetu państwa.
2.
Kary pieniężne są wpłacane na rachunek wskazany w decyzji, o której mowa w art. 696 kary pieniężne nakładane przez Ministra Obrony Narodowej ust. 1.
3.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...