• Ustawa o obronie Ojczyzny
  20.04.2024

Ustawa o obronie Ojczyzny

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Obserwuj akt

Rozdział 6 Organizacje proobronne

1.
Minister Obrony Narodowej może zawrzeć partnerską umowę proobronną z organizacją pozarządową prowadzącą społecznie użyteczną działalność na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa oraz narodowych zdolności obronnych, na wniosek tej organizacji.
2.
Członkowie i wolontariusze organizacji proobronnych, którzy nie pełnili czynnej służby wojskowej oraz służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej lub Państwowej Straży Pożarnej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w terminie do 12 miesięcy liczonym od dnia zawarcia umowy lub dnia uzyskania członkostwa w organizacji proobronnej mogą być powołani na 28-dniowe szkolenie, o którym mowa w art. 143 okres pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ust. 2 pkt 1, i stają się żołnierzami aktywnej rezerwy.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do członków i wolontariuszy organizacji proobronnych:
1)
uznanych za niezdolnych do pełnienia służby wojskowej;
2)
wyłączonych od obowiązku pełnienia służby wojskowej.
1.
Minister Obrony Narodowej gromadzi i przetwarza, w postaci elektronicznej lub papierowej, następujące dane osobowe członków organizacji proobronnych:
1)
imię lub imiona oraz nazwisko, w tym nazwisko rodowe;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL;
4)
stan cywilny i rodzinny;
5)
obywatelstwo;
6)
serię i numer dowodu osobistego;
7)
adres do korespondencji;
8)
telefon do kontaktu;
9)
dotyczące wykształcenia i zawodu wyuczonego oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych;
10)
dotyczące nauki, w tym miejsca jej pobierania;
11)
dotyczące zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ich miejsce, rodzaj i okres oraz zajmowane stanowisko;
12)
dotyczące zdolności do służby wojskowej;
13)
dotyczące stosunku do służby wojskowej.
2.
Minister Obrony Narodowej gromadzi i przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przy pomocy:
1)
Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;
2)
szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce siedziby organizacji proobronnej;
3)
dowódcy jednostki wojskowej prowadzącego szkolenie.
Minister Obrony Narodowej, w ramach partnerskiej umowy proobronnej, o której mowa w art. 114 partnerska umowa proobronna z organizacją pozarządową prowadzącą społecznie użyteczną działalność na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa oraz narodowych zdolności obronnych, może:
1)
organizować szkolenia dla członków lub wolontariuszy organizacji proobronnych w celu nadania uprawnień do prowadzenia działalności instruktorskiej na rzecz osób trzecich w zakresie objętym szkoleniem;
2)
wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zasobów i infrastruktury Sił Zbrojnych oraz udzielić wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnej.
Dowódcy jednostek wojskowych w ramach realizacji swoich zadań mogą współpracować z organizacjami proobronnymi w zakresie działalności dydaktyczno-instruktorskiej, kształtowania postaw patriotycznych i kapitału społecznego oraz wzmocnienia potencjału Sił Zbrojnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
obszary szkoleniowe, w których członkowie lub wolontariusze organizacji proobronnych mogą uzyskać uprawnienie do prowadzenia działalności instruktorskiej,
2)
zakres wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych,
3)
tryb oraz podmioty odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń, o których mowa w art. 116 organizowanie szkoleń dla członków lub wolontariuszy organizacji proobronnych w celu nadania uprawnień do prowadzenia działalności instruktorskiej
– mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej współpracy z organizacjami proobronnymi oraz potrzeby Sił Zbrojnych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...