• Art. 34. - Prezes Urzędu...
  22.02.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 34. ochr.danych osob.


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.
Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych.
2.
Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).
3.
Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:
1)
jest obywatelem polskim;
2)
posiada wyższe wykształcenie;
3)
wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
4)
korzysta z pełni praw publicznych;
5)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)
posiada nieposzlakowaną opinię.
5.
Prezes Urzędu w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie.
6.
Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu.
7.
Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie kadencje.
8.
Kadencja Prezesa Urzędu wygasa z chwilą jego śmierci, odwołania lub utraty obywatelstwa polskiego.
9.
Prezes Urzędu może zostać odwołany przed upływem kadencji, wyłącznie w przypadku, gdy:
1)
zrzekł się stanowiska;
2)
stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3)
sprzeniewierzył się ślubowaniu;
4)
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
5)
został pozbawiony praw publicznych.
10.
W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Urzędu jego obowiązki pełni zastępca Prezesa Urzędu wskazany przez Marszałka Sejmu.
Art. 34. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...