• Art. 41. - Tryb postępow...
  03.03.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 41. ochr.danych osob.


Tryb postępowania w sprawie wniosku o pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej

1.
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej składa się Marszałkowi Sejmu.
2.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 40 wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej ust. 3 lub 4, Marszałek Sejmu wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres poprawienia lub uzupełnienia. W przypadku niepoprawienia lub nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie i zakresie Marszałek Sejmu postanawia o pozostawieniu wniosku bez biegu.
3.
Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 40 wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej ust. 3 i 4, Marszałek Sejmu kieruje go do organu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej właściwego do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając jednocześnie Prezesa Urzędu o treści wniosku.
4.
Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powiadamia Prezesa Urzędu o terminie jego rozpatrzenia. Między doręczeniem powiadomienia a terminem rozpatrzenia wniosku, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki, nie może upłynąć mniej niż 7 dni.
5.
Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku sąd albo odpowiedni organ, przed którym toczy się postępowanie wobec Prezesa Urzędu, udostępnia akta postępowania.
6.
Prezes Urzędu przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku wyjaśnienia i własne wnioski w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej.
7.
Po rozpatrzeniu sprawy organ właściwy do rozpatrzenia wniosku uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.
8.
W trakcie rozpatrywania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, Prezesowi Urzędu przysługuje prawo zabrania głosu.
9.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej.
Art. 41. Tryb postępowania w sprawie wniosku o pociągnięc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...