• Art. 42. - Wniosek o wyr...
  03.03.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 42. ochr.danych osob.


Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu

1.
Zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 38 immunitet Prezesa Urzędu ust. 4, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej Prezesa Urzędu przez organy uprawnione do stosowania środków przymusu.
2.
Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
oznaczenie wnioskodawcy;
2)
imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Urzędu;
3)
dokładne określenie czynu oraz jego kwalifikację prawną;
4)
podstawę prawną zastosowania określonego środka;
5)
uzasadnienie, wskazujące w szczególności na konieczność zastosowania określonego środka.
4.
Do postępowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 41 tryb postępowania w sprawie wniosku o pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.
5.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu.
6.
Wymóg uzyskania zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.
Art. 42. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub are... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...