• Art. 17. - Kontrola zako...
  12.04.2024
Obserwuj akt

Art. 17. ochr.nab.lok. i DFG


Kontrola zakończenia etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego

1.
Bank lub kasa dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przed wypłatą środków pieniężnych, o których mowa w art. 16 wypłata deweloperowi środków z otwartego funduszu mieszkaniowego ust. 1 i 3.
2.
W trakcie kontroli bank lub kasa ma prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.
3.
Koszty kontroli ponosi deweloper.
4.
Kontrola obejmuje:
1)
sprawdzenie, czy:
a) deweloper posiada tytuł własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, albo zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na wpis roszczeń nabywcy, o których mowa w art. 38 wpis roszczenia nabywcy wynikającego z umowy deweloperskiej do księgi wieczystej ust. 2, w przypadku gdy deweloper nie jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
b) wobec dewelopera nie zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne albo upadłościowe, przez weryfikację wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
c) deweloper posiada pozwolenie na budowę albo dokonał zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,
d) planowane przez dewelopera przeznaczenie środków, które będą wypłacone z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, jest zgodne ze sposobem wydatkowania środków określonym w art. 13 dysponowanie przez dewelopera środkami z otwartego rachunku mieszkaniowego,
e) wydatkowanie środków wypłaconych z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jest zgodne ze sposobem wydatkowania środków określonym w art. 13 dysponowanie przez dewelopera środkami z otwartego rachunku mieszkaniowego,
f) deweloper nie zalega z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
g) deweloper uregulował wymagalne i bezsporne zobowiązania pieniężne wobec wykonawców lub podwykonawców,
h) deweloper dokonał wpłaty składki, o której mowa w art. 49 składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, w należnej wysokości,
i) deweloper nie zalega ze zobowiązaniami wobec nabywców, którzy w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego odstąpili od umowy na podstawie art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1–6,
j) deweloper nie zalega wobec Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ze zobowiązaniem wynikającym z realizacji przez ten fundusz zwrotu wpłat nabywcy w sytuacji, o której mowa w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 1 pkt 6;
2)
ustalenie przez wyznaczoną przez bank lub kasę osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, czy deweloper zakończył określony w harmonogramie etap realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, polegające w szczególności na sprawdzeniu:
a) wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy,
b) udokumentowania faktycznego zaawansowania robót budowlanych na poziomie wymaganym dla kontrolowanego etapu,
c) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku zakończenia robót budowlanych.
5.
Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, f, g, i oraz j, są wykonywane na podstawie oświadczeń dewelopera.
6.
Przed dokonaniem wypłaty środków pieniężnych, o których mowa w art. 16 wypłata deweloperowi środków z otwartego funduszu mieszkaniowego ust. 3, bank lub kasa przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, b, d oraz f–j oraz pkt 2, oraz przeprowadza weryfikację posiadania przez dewelopera:
1)
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, oraz
2)
zaświadczenia o samodzielności lokalu – w przypadku umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2 lub 3.
7.
W przypadku:
1)
negatywnej oceny jednego z elementów określonych w ust. 4 pkt 1 lit. a, c–e oraz h lub pkt 2,
2)
braku oświadczeń dewelopera, na podstawie których są wykonywane czynności kontrolne, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. f, g, i oraz j,
3)
wszczęcia wobec dewelopera postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b
– bank lub kasa wstrzymuje wypłatę środków pieniężnych, o których mowa w art. 16 wypłata deweloperowi środków z otwartego funduszu mieszkaniowego ust. 1 lub 3, i wyznacza deweloperowi termin na usunięcie nieprawidłowości.
8.
Bank lub kasa wypłaca deweloperowi środki pieniężne, o których mowa w art. 16 wypłata deweloperowi środków z otwartego funduszu mieszkaniowego ust. 1 lub 3, wyłącznie po usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w ust. 7.
9.
Bank lub kasa może dokonać kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przed wypłatą środków pieniężnych, o których mowa w art. 16 wypłata deweloperowi środków z otwartego funduszu mieszkaniowego ust. 1 lub 3, także w zakresie szerszym niż określony w ust. 4, jeżeli wynika to z umowy zawartej z deweloperem.
Art. 17. Kontrola zakończenia etapów przedsięwzięcia dewe... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...