• Art. 26. - Dokumenty udo...
  13.04.2024
Obserwuj akt

Art. 26. ochr.nab.lok. i DFG


Dokumenty udostępniane przez dewelopera przed zawarciem umowy na żądanie osoby zainteresowanej

1.
Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 oraz art. 3 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a deweloperem, lub poprzedzającej te umowy umowy rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 umowa rezerwacyjna ust. 2, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:
1)
aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2)
aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3)
pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu;
4)
sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku:
a) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata – sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku,
b) realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320) oraz spółki celowej;
5)
projektem budowlanym;
6)
decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu;
7)
zaświadczeniem o samodzielności lokalu – w przypadku umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2 lub 3;
8)
aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu – w przypadku umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 3;
9)
dokumentem potwierdzającym zgodę lub zobowiązanie do jej udzielenia, o których mowa w art. 25 obowiązki posiadania przez dewelopera zgody na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę ust. 1 pkt 1 lub 2.
2.
Dokumentem, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, może być również kopia poświadczona przez notariusza.
3.
Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy, o której mowa w art. 4 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą pkt 1, lub poprzedzającej ją umowy rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 umowa rezerwacyjna ust. 2, przedsiębiorca inny niż deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:
1)
aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2)
aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3)
tytułem prawnym potwierdzającym prawo przedsiębiorcy do przeniesienia praw z umów, o których mowa w art. 4 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą;
4)
kopiami dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 6.
Art. 26. Dokumenty udostępniane przez dewelopera przed za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...