• Art. 35. - Elementy umow...
  22.04.2024
Obserwuj akt

Art. 35. ochr.nab.lok. i DFG


Elementy umowy deweloperskiej

1.
Umowa deweloperska zawiera w szczególności:
1)
określenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy deweloperskiej;
2)
cenę nabycia praw wynikających z umowy deweloperskiej;
3)
informację o nieruchomości, na której ma być przeprowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach;
4)
określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;
5)
określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6)
określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
7)
termin przeniesienia na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej;
8)
zobowiązanie nabywcy do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy deweloperskiej;
9)
wysokość, terminy i sposób dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 wpłaty nabywcy na mieszkaniowy rachunek powierniczy;
10)
informacje dotyczące:
a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, w szczególności nazwę banku lub kasy, numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informację o kosztach prowadzenia rachunku,
b) naliczania i przekazywania składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny;
11)
numer pozwolenia na budowę, oznaczenie organu, który je wydał, oraz informację czy jest ostateczne lub czy zostało zaskarżone albo numer zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz oznaczenie organu, do którego dokonano zgłoszenia, wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu przez ten organ;
12)
termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego;
13)
określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, o których mowa w art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy w razie skorzystania z tego prawa;
14)
określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej, jeżeli strony to przewidziały;
15)
wskazanie sposobu pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
16)
oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią oraz poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z dokumentami, o których mowa w art. 26 dokumenty udostępniane przez dewelopera przed zawarciem umowy na żądanie osoby zainteresowanej ust. 1 i 2;
17)
termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz termin odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
18)
informację o zgodzie lub zobowiązaniu do jej udzielenia, o których mowa w art. 25 obowiązki posiadania przez dewelopera zgody na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę ust. 1 pkt 1;
19)
zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
20)
informację o zawarciu umowy rezerwacyjnej i wysokości opłaty rezerwacyjnej albo o braku takiej umowy.
2.
W przypadku zmian, które zostały wprowadzone przez dewelopera w treści prospektu informacyjnego lub jego załącznikach w czasie między doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami a zawarciem umowy deweloperskiej, w treści umowy deweloperskiej postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny.
3.
Zmiany w treści umowy deweloperskiej, o których mowa w ust. 2, wiążą nabywcę tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.
4.
Umowa dotycząca lokalu użytkowego, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 2, zawiera w szczególności:
1)
określenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy;
2)
cenę nabycia prawa wynikającego z umowy;
3)
określenie położenia oraz istotnych cech lokalu użytkowego będącego przedmiotem umowy;
4)
określenie powierzchni lokalu użytkowego i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
5)
termin przeniesienia na nabywcę prawa wynikającego z umowy;
6)
zobowiązanie nabywcy do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy;
7)
wysokość, terminy i sposób dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 wpłaty nabywcy na mieszkaniowy rachunek powierniczy;
8)
termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu użytkowego oraz termin odbioru lokalu użytkowego;
9)
informację o zgodzie lub zobowiązaniu do jej udzielenia, o których mowa w art. 25 obowiązki posiadania przez dewelopera zgody na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę ust. 1 pkt 2;
10)
zobowiązanie dewelopera do:
a) wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego,
b) przeniesienia własności lokalu użytkowego,
c) wybudowania budynku i przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego,
d) przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego;
11)
odpowiednio postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 10–12 i 14–16.
5.
Do umowy dotyczącej lokalu użytkowego, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.
Art. 35. Elementy umowy deweloperskiej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...