• Art. 50. - Ewidencja Dew...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 50. ochr.nab.lok. i DFG


Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

1.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi w systemie teleinformatycznym, który spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewnia interoperacyjność systemu na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności, Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zwaną dalej „Ewidencją”.
2.
W Ewidencji są gromadzone następujące dane i informacje o:
1)
deweloperach posiadających mieszkaniowe rachunki powiernicze:
a) firma, a w przypadku gdy deweloper jest osobą fizyczną – imię (imiona) i nazwisko,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki został nadany, numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada, a w przypadku gdy deweloper jest osobą fizyczną – również numer PESEL, o ile taki został nadany,
c) adres siedziby, a w przypadku gdy deweloper jest osobą fizyczną – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
d) adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada,
e) informacja o upadłości dewelopera, obejmująca: oznaczenie sądu, datę i sygnaturę postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz dane sędziego-komisarza i syndyka,
f) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku syndyka o udzielenie zgody na dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
g) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o udzieleniu zgody na dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego upadłego przez syndyka na podstawie art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
h) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o wyrażeniu zgody na odstąpienie od dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
i) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o udzieleniu zgody na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie art. 425h zgoda na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wraz z informacją o dacie jego uprawomocnienia się,
j) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, przedsiębiorcy, który zobowiąże się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie art. 425l sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, wraz z oznaczeniem tego przedsiębiorcy,
k) informacja o wydaniu postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, o którym mowa w art. 425p propozycje układowe przewidujące sposób restrukturyzacji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
l) informacja o niewydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, o której mowa w art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2b ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
2)
nabywcach:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie został nadany – data urodzenia, seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które wydało ten dokument,
c) adres korespondencyjny i zameldowania,
d) adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada,
e) data zgonu;
3)
bankach lub kasach prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze:
a) firma,
b) numer banku lub kasy oraz jednostki organizacyjnej banku lub kasy,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki został nadany, numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada,
d) adres siedziby,
e) informacja o spełnieniu warunku gwarancji w rozumieniu art. art. 2 pkt 57 lit. a, b lub c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
4)
przedsięwzięciach deweloperskich i zadaniach inwestycyjnych:
a) dane dewelopera określone w pkt 1 lit. a oraz b,
b) adres i numer działki ewidencyjnej,
c) numer księgi wieczystej nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, a w przypadku braku księgi wieczystej – powierzchnia działki i stan prawny nieruchomości,
d) numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał, albo numer zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz oznaczenie organu, do którego dokonano zgłoszenia, wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu przez ten organ,
e) harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego,
f) rodzaj posiadanego przez dewelopera środka ochrony wpłat nabywców i nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy;
5)
umowach, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 i 2:
a) data zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy,
b) harmonogram i wysokość wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy,
c) numer mieszkaniowego rachunku powierniczego do dokonywania wpłat przez nabywcę,
d) dane stron umowy określone w pkt 1 i 2,
e) numer księgi wieczystej nieruchomości objętej umową i adres tej nieruchomości,
f) termin przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości,
g) data odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1,
h) wysokość środków zwróconych nabywcy, o których mowa w art. 44 skutki odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej ust. 3, oraz data wypłaty tych środków;
6)
mieszkaniowych rachunkach powierniczych:
a) rodzaj rachunku,
b) dane banku lub kasy prowadzących rachunek,
c) numer rachunku i numery subkont nabywców,
d) dane dewelopera będącego posiadaczem rachunku określone w pkt 1 lit. a oraz b,
e) dane nabywcy określone w pkt 2 lit. a oraz b,
f) data otwarcia rachunku,
g) data i kwota wpłat dokonywanych na rachunek i wypłat z rachunku,
h) data wstrzymania wypłat z rachunku na rzecz dewelopera,
i) data wypowiedzenia przez bank lub kasę umowy o prowadzenie rachunku,
j) data przekazania środków z rachunku na inny mieszkaniowy rachunek powierniczy wraz z numerem rachunku i oznaczeniem banku lub kasy prowadzących rachunek,
k) data zamknięcia rachunku;
7)
składkach należnych od deweloperów zgodnie z art. 49 składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny:
a) dane dewelopera określone w pkt 1 lit. a oraz b,
b) wysokość należnej składki,
c) data wpłaty przez dewelopera do banku lub kasy składki na Fundusz,
d) data odprowadzenia składki przez bank lub kasę do Funduszu;
8)
wypłatach z Funduszu:
a) data, tytuł i wysokość wypłaty,
b) numer rachunku, na który dokonano wypłaty.
Art. 50. Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...