• Ustawa o ochronie praw na...
  21.02.2024

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2021.0.1177 - Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Obserwuj akt

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską w rozumieniu art. 3 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a deweloperem pkt 5 ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 obowiązki dewelopera w przypadku wypowiedzenia przez bank umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego ust. 1–3, art. 11 obowiązek poinformowania nabywcy o zmianie banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 7 i 9 niniejszej ustawy.
2.
Do umów deweloperskich zawartych w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w ust. 1, i co do których po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie nastąpiło przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 obowiązki dewelopera w przypadku wypowiedzenia przez bank umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego ust. 1–3, art. 11 obowiązek poinformowania nabywcy o zmianie banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 7 i 9 niniejszej ustawy.
3.
Deweloper, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego nie zawarto umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 5 objaśnienie pojęć ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 7 mieszkaniowy rachunek powierniczy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Jeżeli w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego wydzielono zadanie inwestycyjne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a deweloper rozpoczął sprzedaż dotyczącą tego zadania po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, do tego zadania inwestycyjnego stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
1.
Do umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 5 objaśnienie pojęć ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 obowiązki dewelopera w przypadku wypowiedzenia przez bank umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego ust. 1–3 i art. 11 obowiązek poinformowania nabywcy o zmianie banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy niniejszej ustawy.
2.
Do umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 5 objaśnienie pojęć ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, których stroną był bank, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 stosowanie przepisów ustawy pkt 57 lit. a lub b ustawy zmienianej w art. 75 zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie ustalania roszczeń z tytułu wypłat środków gwarantowanych, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do roszczeń nabywcy, o których mowa w art. 19 wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej ust. 3 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które:
1)
powstały i zostały wpisane do księgi wieczystej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2)
powstały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zostały wpisane do księgi wieczystej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
– stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece w brzmieniu dotychczasowym.
Traci moc ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805, z 2020 r. poz. 471 oraz z 2021 r. poz. 1177).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 46 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, art. 47 gospodarka finansowa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 6 i art. 72 zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pkt 1, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 68 zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i art. 73 zmiana ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona - Dz. U. z 2021 r. poz.1177]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...