• Ustawa o ochronie praw na...
  27.02.2024

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2021.0.1177 - Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Obserwuj akt

Rozdział 8. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

1.
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
2.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia obsługę Funduszu.
1.
Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
2.
Środki Funduszu pochodzą:
1)
ze składek należnych od deweloperów odprowadzanych zgodnie z art. 49 składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny;
2)
z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1, oraz przychodów z lokat środków Funduszu;
3)
z roszczeń, o których mowa w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 8;
4)
z wpływów z tytułu zaspokojenia się z masy upadłościowej w przypadku upadłości dewelopera;
5)
ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu;
6)
z innych wpływów.
3.
Lokaty środków Funduszu są dokonywane z zachowaniem jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności środków Funduszu, przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności.
4.
W przypadku niedoboru środków w Funduszu niezbędnych do jego właściwego funkcjonowania, w tym realizacji zadań, o których mowa w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 1 i 2, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić Funduszowi zwrotnego finansowania na warunkach odpowiadających stopie oprocentowania lokat uzyskiwanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w danym okresie, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i płynności środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz Funduszu nie może przekroczyć wysokości 5% wartości lokat funduszu statutowego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w okresie finansowania do jednego roku.
1.
Środki Funduszu przeznacza się na zwrot wpłat nabywców dokonanych na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku z realizacją umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2, w przypadku:
1)
wydania przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku syndyka o udzielenie zgody na dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
2)
wydania przez sędziego-komisarza postanowienia o wyrażeniu zgody na odstąpienie od dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
3)
uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza o udzieleniu zgody na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w art. 425h zgoda na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
4)
odstąpienia od jednej z tych umów przez syndyka na podstawie art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
5)
odstąpienia od jednej z tych umów przez zarządcę w trybie art. 298 odstąpienie zarządcy od umowy wzajemnej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
6)
odstąpienia od jednej z tych umów przez nabywcę na podstawie art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 1–11 i nieotrzymania przez nabywcę zwrotu środków w terminie, o którym mowa w art. 44 skutki odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej ust. 3;
7)
odstąpienia od jednej z tych umów przez nabywcę na podstawie art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 12;
8)
niewydania przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, o którym mowa w art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
2.
W przypadku spełnienia warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. a, b lub c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wobec banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy dla przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego środki Funduszu przeznacza się również na zwrot nabywcom kwot odpowiadających ich udziałowi w kwocie zgromadzonej na mieszkaniowym rachunku powierniczym w związku z realizacją umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2, w części nieobjętej świadczeniem pieniężnym, o którym mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
3.
Udział, o którym mowa w ust. 2, ustala się według stanu środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym na dzień spełnienia warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a, b lub c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
4.
Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 47 gospodarka finansowa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 5, wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek. Spłata kredytów i pożyczek nie może być dokonywana ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 46 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ust. 1.
5.
Ze środków Funduszu pokrywa się koszty związane z realizacją wypłat z Funduszu, o których mowa w ust. 1 lub 2.
6.
Ze środków Funduszu pokrywa się również koszty jego obsługi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz wydatki związane z nabyciem rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane przy realizacji zadań Funduszu.
7.
Roszczenia i zobowiązania Funduszu nie mogą być pokrywane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 46 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ust. 1.
8.
Dokonanie przez Fundusz zwrotu wpłat lub kwot, o których mowa w ust. 1 lub 2, powoduje z mocy prawa przejście na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny roszczenia nabywcy wobec dewelopera, banku lub kasy, także po ogłoszeniu upadłości dewelopera lub banku, o zwrot wypłaconych nabywcy kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia dokonania przez Fundusz zwrotu wpłat lub kwot, o których mowa w ust. 1 lub 2.
9.
Wierzytelności, o których mowa w ust. 8, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zgłaszać syndykowi do czasu prawomocnego wykonania planów podziału funduszu masy upadłościowej.
1.
Podstawą wyliczenia wysokości składki na Fundusz jest wartość wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku z realizacją umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 wpłaty nabywcy na mieszkaniowy rachunek powierniczy, a w przypadku, o którym mowa w art. 32 opłata rezerwacyjna ust. 4, podstawą wyliczenia wysokości składki jest wartość wpłaty dokonanej przez dewelopera.
2.
Składka stanowi iloczyn stawki procentowej określonej zgodnie z ust. 7 i 8 oraz:
1)
wartości wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy albo
2)
wartości wpłaty dokonanej przez dewelopera – w przypadku określonym w art. 32 opłata rezerwacyjna ust. 4.
3.
Składka jest należna od dnia dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 1.
4.
Składka przekazana na Fundusz nie podlega zwrotowi.
5.
Deweloper dokonuje wyliczenia wysokości składki na Fundusz i wpłaca ją do banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 1, i nie później niż przed wypłatą środków na rzecz dewelopera. Bank lub kasa odprowadza tę składkę do Funduszu w terminie 7 dni od dnia wpłaty składki przez dewelopera i nie później niż w dniu wypłaty środków na rzecz dewelopera.
6.
Wysokość składki na Fundusz jest wyliczana według stawki procentowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.
7.
Maksymalna wysokość stawki procentowej, według której jest wyliczana wysokość składki na Fundusz, nie może przekraczać:
1)
1% – w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego albo
2)
0,1% – w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.
8.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość stawki procentowej, według której jest wyliczana kwota składki należna od dewelopera posiadającego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
2)
wysokość stawki procentowej, według której jest wyliczana kwota składki należna od dewelopera posiadającego zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
– mając na uwadze zróżnicowanie wysokości stawki z uwzględnieniem rodzaju mieszkaniowego rachunku powierniczego, uwzględnienie konieczności zapewnienia właściwej ochrony wpłat nabywców oraz potrzeby finansowe Funduszu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy.
1.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi w systemie teleinformatycznym, który spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewnia interoperacyjność systemu na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności, Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zwaną dalej „Ewidencją”.
2.
W Ewidencji są gromadzone następujące dane i informacje o:
1)
deweloperach posiadających mieszkaniowe rachunki powiernicze:
a) firma, a w przypadku gdy deweloper jest osobą fizyczną – imię (imiona) i nazwisko,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki został nadany, numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada, a w przypadku gdy deweloper jest osobą fizyczną – również numer PESEL, o ile taki został nadany,
c) adres siedziby, a w przypadku gdy deweloper jest osobą fizyczną – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
d) adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada,
e) informacja o upadłości dewelopera, obejmująca: oznaczenie sądu, datę i sygnaturę postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz dane sędziego-komisarza i syndyka,
f) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku syndyka o udzielenie zgody na dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
g) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o udzieleniu zgody na dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego upadłego przez syndyka na podstawie art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
h) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o wyrażeniu zgody na odstąpienie od dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
i) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o udzieleniu zgody na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie art. 425h zgoda na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wraz z informacją o dacie jego uprawomocnienia się,
j) informacja o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, przedsiębiorcy, który zobowiąże się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie art. 425l sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, wraz z oznaczeniem tego przedsiębiorcy,
k) informacja o wydaniu postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, o którym mowa w art. 425p propozycje układowe przewidujące sposób restrukturyzacji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
l) informacja o niewydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, o której mowa w art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2b ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
2)
nabywcach:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie został nadany – data urodzenia, seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które wydało ten dokument,
c) adres korespondencyjny i zameldowania,
d) adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada,
e) data zgonu;
3)
bankach lub kasach prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze:
a) firma,
b) numer banku lub kasy oraz jednostki organizacyjnej banku lub kasy,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki został nadany, numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada,
d) adres siedziby,
e) informacja o spełnieniu warunku gwarancji w rozumieniu art. art. 2 pkt 57 lit. a, b lub c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
4)
przedsięwzięciach deweloperskich i zadaniach inwestycyjnych:
a) dane dewelopera określone w pkt 1 lit. a oraz b,
b) adres i numer działki ewidencyjnej,
c) numer księgi wieczystej nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, a w przypadku braku księgi wieczystej – powierzchnia działki i stan prawny nieruchomości,
d) numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał, albo numer zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz oznaczenie organu, do którego dokonano zgłoszenia, wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu przez ten organ,
e) harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego,
f) rodzaj posiadanego przez dewelopera środka ochrony wpłat nabywców i nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy;
5)
umowach, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 i 2:
a) data zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy,
b) harmonogram i wysokość wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy,
c) numer mieszkaniowego rachunku powierniczego do dokonywania wpłat przez nabywcę,
d) dane stron umowy określone w pkt 1 i 2,
e) numer księgi wieczystej nieruchomości objętej umową i adres tej nieruchomości,
f) termin przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości,
g) data odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1,
h) wysokość środków zwróconych nabywcy, o których mowa w art. 44 skutki odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej ust. 3, oraz data wypłaty tych środków;
6)
mieszkaniowych rachunkach powierniczych:
a) rodzaj rachunku,
b) dane banku lub kasy prowadzących rachunek,
c) numer rachunku i numery subkont nabywców,
d) dane dewelopera będącego posiadaczem rachunku określone w pkt 1 lit. a oraz b,
e) dane nabywcy określone w pkt 2 lit. a oraz b,
f) data otwarcia rachunku,
g) data i kwota wpłat dokonywanych na rachunek i wypłat z rachunku,
h) data wstrzymania wypłat z rachunku na rzecz dewelopera,
i) data wypowiedzenia przez bank lub kasę umowy o prowadzenie rachunku,
j) data przekazania środków z rachunku na inny mieszkaniowy rachunek powierniczy wraz z numerem rachunku i oznaczeniem banku lub kasy prowadzących rachunek,
k) data zamknięcia rachunku;
7)
składkach należnych od deweloperów zgodnie z art. 49 składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny:
a) dane dewelopera określone w pkt 1 lit. a oraz b,
b) wysokość należnej składki,
c) data wpłaty przez dewelopera do banku lub kasy składki na Fundusz,
d) data odprowadzenia składki przez bank lub kasę do Funduszu;
8)
wypłatach z Funduszu:
a) data, tytuł i wysokość wypłaty,
b) numer rachunku, na który dokonano wypłaty.
1.
Dane i informacje, o których mowa w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2, są przekazywane do Ewidencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez:
1)
bank lub kasę prowadzące mieszkaniowy rachunek powierniczy – w zakresie określonym w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 1 lit. a–d, f, h, i oraz l, pkt 2 lit. a oraz b, pkt 3 lit. a–d, pkt 4 lit. a, b oraz f, pkt 5 lit. a, c, d oraz g, pkt 6 i 7,
2)
syndyka – w zakresie określonym w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 1 lit. e, g, j oraz k,
3)
dewelopera – w zakresie określonym w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 4 lit. c–e oraz pkt 5 lit. b, e, f oraz h
– niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia skutkującego obowiązkiem przekazania danych do Ewidencji.
2.
Dane i informacje, o których mowa w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 2 lit. a–d, są przekazywane przez nabywcę we wniosku, o którym mowa w art. 55 wypłata środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 7.
3.
Informacja, o której mowa w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 2 lit. e, jest uzupełniana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie danych gromadzonych w rejestrze PESEL.
4.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do:
1)
otrzymywania danych z rejestru PESEL na zasadach określonych w art. 46 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ust. 1 pkt 5 i w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 i 1000);
2)
wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych na zasadach określonych w art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
5.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby w nim zatrudnione, którym zgodnie z ust. 1 pkt 1 udzielono informacji objętych tajemnicą bankową lub tajemnicą zawodową lub je ujawniono, mogą wykorzystać te informacje wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w ustawie.
6.
Jeżeli deweloper nie wykona w terminie obowiązku przekazania do Ewidencji danych i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje o tym bank lub kasę, które wstrzymują wypłatę środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego do czasu przekazania danych do Ewidencji.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi i przetwarza dane i informacje zawarte w Ewidencji w celu weryfikacji prawidłowości wysokości odprowadzanych składek, o których mowa w art. 49 składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, prowadzenia analiz, oceny ryzyka i adekwatności posiadanych środków oraz realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 56 kwartalna informacja o stanie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.
Dane i informacje zgromadzone w Ewidencji mogą być udostępniane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ewidencję:
1)
nabywcom – w zakresie dotyczącym umów, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 i 2, których są stroną, oraz związanych z nimi mieszkaniowych rachunków powierniczych, a także indywidualnych rozliczeń z Funduszem;
2)
deweloperom – w zakresie dotyczącym umów, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 i 2, których są stroną, oraz związanych z nimi mieszkaniowych rachunków powierniczych, a także realizacji obowiązków na rzecz Funduszu;
3)
bankom lub kasom – w zakresie dotyczącym prowadzonych przez nie mieszkaniowych rachunków powierniczych, ich powiernika i powierzającego środki, a także realizacji obowiązków na rzecz Funduszu.
Dane i informacje gromadzone w Ewidencji usuwa się po upływie 6 lat od dnia ostatniej wypłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 lat od dnia spełnienia warunku wypłaty środków z Funduszu, o których mowa w art. 55 wypłata środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 1, 3 i 5.
1.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki z Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 1 pkt 1–3 i 8, po otrzymaniu z banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy informacji o:
1)
upadłości dewelopera i niekontynuowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego przekazanej przez syndyka, zgodnie z art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2b lub art. 425h zgoda na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
2)
wysokości środków zwróconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
3)
pozostałej do wypłacenia na rzecz nabywcy wysokości środków stanowiących różnicę między wysokością środków wpłaconych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy a wysokością środków zwróconych nabywcy przez bank lub kasę z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
4)
imieniu (imionach) i nazwisku oraz numerze PESEL nabywcy, o którym mowa w pkt 2 i 3, a w przypadku osoby, której numer PESEL nie został nadany – dacie urodzenia oraz serii, numerze i nazwie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwie państwa, które wydało ten dokument.
2.
Bank lub kasa prowadzące mieszkaniowy rachunek powierniczy przed przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1, dokonują wypłaty środków nabywcy na zasadach określonych w art. 425e prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 2b lub w art. 425h zgoda na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
3.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki z Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 1 pkt 4–7, po otrzymaniu z banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy informacji o:
1)
odstąpieniu nabywcy, zarządcy lub syndyka od umowy;
2)
wysokości środków zwróconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
3)
pozostałej do wypłacenia na rzecz nabywcy wysokości środków stanowiących różnicę między wysokością środków wpłaconych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy a wysokością środków zwróconych nabywcy przez bank lub kasę z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
4)
imieniu (imionach) i nazwisku oraz numerze PESEL nabywcy, o którym mowa w pkt 1–3, a w przypadku osoby, której numer PESEL nie został nadany – dacie urodzenia oraz serii, numerze i nazwie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwie państwa, które wydało ten dokument.
4.
Bank lub kasa prowadzące mieszkaniowy rachunek powierniczy przed przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 3, dokonują wypłaty środków zgodnie z art. 18 wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej.
5.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki z Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2, po otrzymaniu od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji w zakresie określonym w art. 47a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
6.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca nabywcy środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 3 lub ust. 5, po złożeniu przez nabywcę wniosku oraz oświadczenia o wysokości środków zwróconych przez dewelopera, o których mowa w art. 44 skutki odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej ust. 3.
7.
Wniosek zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nabywcy;
2)
numer PESEL nabywcy, a w przypadku osoby, której numer PESEL nie został nadany – datę urodzenia oraz serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
3)
adres korespondencyjny i zameldowania nabywcy;
4)
numer mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz nazwę banku lub kasy prowadzących ten rachunek, na który nabywca dokonywał wpłat;
5)
numer rachunku oraz nazwę banku lub kasy prowadzących rachunek, na który mają zostać wypłacone środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 3 lub ust. 5.
8.
Nabywca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Nabywca składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
9.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może przeprowadzić weryfikację wniosku.
10.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca nabywcy środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 3 lub ust. 5, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez nabywcę. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 11, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca nabywcy środki po uprzednim przedstawieniu przez nabywcę opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającej, że zgłoszona wada jest wadą istotną.
11.
Termin wypłaty środków, o którym mowa w ust. 10, może być przedłużony w przypadku:
1)
konieczności przeprowadzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny weryfikacji wniosku, o której mowa w ust. 9, do czasu uzyskania potwierdzenia, że środki mogą zostać wypłacone,
2)
niedoboru środków w Funduszu do czasu zasilenia go środkami wystarczającymi do wypłaty nabywcy środków we wnioskowanej wysokości
– jednak nie więcej niż do 90 dni od dnia złożenia wniosku przez nabywcę.
12.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, wnioski o wypłatę środków są realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Funduszu.
1.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 30 dni od ostatniego dnia każdego kwartału, przekazuje kwartalną informację o stanie środków Funduszu i ich wykorzystaniu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2.
Zakres i formę informacji, o której mowa w ust. 1, umożliwiającej monitorowanie płynności finansowej Funduszu oraz działań Funduszu określonych w ustawie określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...