• Ustawa o ochronie praw na...
  28.02.2024

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2021.0.1177 - Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Obserwuj akt

Rozdział 9. Przepisy karne

Kto, będąc obowiązanym do zapewnienia nabywcom jednego ze środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę określonych w art. 6 ochrona wpłat nabywcy ust. 1, nie spełnia tego obowiązku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
Kto, będąc obowiązanym do sporządzenia prospektu informacyjnego, nie sporządza tego prospektu mimo rozpoczęcia sprzedaży, podlega karze grzywny.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje i dane zawarte w prospekcie informacyjnym, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje lub dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
Kto, będąc obowiązanym do posiadania w chwili rozpoczęcia sprzedaży zgody wierzyciela hipotecznego lub zobowiązania do jej udzielenia, o których mowa w art. 25 obowiązki posiadania przez dewelopera zgody na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę ust. 1 pkt 1 lub 2, nie spełnia tego obowiązku, podlega grzywnie.
Jeżeli deweloperem jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w art 57–60 ponosi osoba fizyczna działająca w imieniu lub w interesie dewelopera w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania lub podejmowania w jego imieniu decyzji.
Kto wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na:
1)
zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym niezgodnie z art. 15 wypłata deweloperowi środków z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego,
2)
otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym niezgodnie z art. 16 wypłata deweloperowi środków z otwartego funduszu mieszkaniowego,
3)
otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym bez przeprowadzenia kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego zgodnie z art. 17 kontrola zakończenia etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego ust. 4–6,
4)
otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym niezgodnie z art. 17 kontrola zakończenia etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego ust. 8
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 58 odpowiedzialność karna zobowiązanego za niesporządzenie prospektu informacyjnego, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...