• Rozporządzenie Ministra S...
  15.08.2022

Rozdział 10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

1.
Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
1)
stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
2)
stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
3)
ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
4)
zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
5)
zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
6)
przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
7)
wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
2.
Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
3.
Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
1.
Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
2.
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1)
od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
2)
od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
3)
od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
4)
od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
5)
od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
6)
między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
3.
Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
4.
Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...