• Ustawa o ochronie praw lo...
  15.06.2024

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2023.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Rozdział 4. Najem socjalny lokalu

Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 midx2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 midx2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się na czas oznaczony.
2.
Umowa najmu socjalnego lokalu, z uwzględnieniem art. 14 orzeczenie w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego ust. 1, może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 21 programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem art. 21b dokumenty składane przez osobę ubiegająca się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.
3.
Umowę najmu socjalnego lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającą zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu, stosuje się przepisy art. 18 odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego ust. 1 i 2.
4.
Stawka czynszu w przypadku najmu socjalnego lokalu nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
Porównania: 1
Gmina może wypowiedzieć najemcy umowę najmu socjalnego lokalu bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli uzyskał on tytuł prawny do innego lokalu i może go używać.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...