• Ustawa o ochronie praw lo...
  14.06.2024

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia

Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.
Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego, z uwzględnieniem art. 25d wyłączenie prawa do tymczasowego pomieszczenia.
Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:
1)
z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego;
2)
dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b zgłoszenie najmu okazjonalnego lokalu ust. 1;
3)
dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia;
4)
dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu;
5)
dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.
Do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jako zadanie własne gminy, art. 10 obowiązek udostępnienia lokalu ust. 1–3, art. 11 wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela lokalu ust. 2 pkt 1–3, art. 13 powództwo o rozwiązanie stosunku najmu lub nakazanie eksmisji, art. 18 odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, art. 20 zasób mieszkaniowy gminy ust. 2a i 2b, art. 21 programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, art. 23 zawarcie umowy najmu socjalnego ust. 3 i 4 oraz art. 25 wypowiedzenie przez gminę najmu socjalnego lokalu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...