• Art. 28. - Właściwość or...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 28. ochr. zwierząt dośw.


Właściwość organu w sprawach wpisów do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników

1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:
1)
dokonuje wpisu hodowcy, dostawcy lub użytkownika do rejestru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od powiatowego lekarza weterynarii ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 2 pkt 1;
2)
wykreśla hodowcę, dostawcę lub użytkownika z rejestru:
a) na wniosek powiatowego lekarza weterynarii w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji stwierdzającej:
– niespełnianie wymagań do prowadzenia działalności objętej wpisem, wraz z wnioskiem o wykreślenie, o których mowa w art. 59 decyzja stwierdzająca niespełnianie wymagań ust. 2,
– rażące naruszenie wymagań określonych dla wykonywania danego rodzaju działalności objętej wpisem, wraz z wnioskiem o wykreślenie, o których mowa w art. 60a stwierdzenie rażącego naruszenia wymagań dla określonych dla danej działalności ust. 2,
b) na wniosek hodowcy, dostawcy lub użytkownika – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem,
c) z urzędu w przypadku:
– uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk o wykreśleniu z nich podmiotu, który był hodowcą, dostawcą lub użytkownikiem,
– uzyskania od powiatowego lekarza weterynarii informacji o stwierdzeniu zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,
– prawomocnego orzeczenia przez sąd zakazu na podstawie art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 4 lub 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
– prawomocnego orzeczenia przez sąd zakazu:
– – zajmowania stanowiska,
– – wykonywania zawodu,
– – prowadzenia działalności gospodarczej
– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
2.
(uchylony)
Art. 28. Właściwość organu w sprawach wpisów do rejestru ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...