• Art. 36. - Lokalna komis...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 36. ochr. zwierząt dośw.


Lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na zwierzętach

1.
Do zadań lokalnej komisji należy:
1)
udzielanie zgody na:
a) przeprowadzanie doświadczenia, w tym na:
– ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurze – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurze ust. 2 pkt 2,
− wykonanie procedury bez zastosowania znieczulenia ogólnego lub miejscowego, produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu przeciwbólowym lub innych metod, w szczególności środków uspokajających, zapewniających zmniejszenie do minimum bólu, cierpienia lub dystresu − w przypadku, o którym mowa w art. 13 obowiązek stosowania znieczulenia lub produktów przeciwbólowych ust. 3,
– podanie zwierzęciu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają okazywanie bólu – w przypadku, o którym mowa w art. 14 stosowanie produktów uniemożliwiających lub utrudniających okazywanie bólu ust. 1 pkt 2,
– wykorzystanie w procedurze zwierząt, o których mowa w art. 7 zgoda na wykorzystanie w procedurze zwierząt oraz art. 8 zwierzęta wyłączone z wykorzystywania w procedurach ust. 1 pkt 2 i 3,
– wykonanie procedury w miejscu innym niż ośrodek użytkownika – w przypadku, o którym mowa w art. 9 miejsce wykonywania procedur ust. 2 pkt 1,
– wykonanie procedury w środowisku życia zwierzęcia dzikiego – w przypadku, o którym mowa w art. 9 miejsce wykonywania procedur ust. 2 pkt 2,
– zastosowanie innej metody uśmiercenia zwierzęcia wykorzystywanego w procedurze niż metody określone w załączniku nr IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych – w przypadku, o którym mowa w art. 16a zgoda na zastosowanie innej metody uśmiercenia zwierzęcia,
– niepodejmowanie czynności minimalizujących u zwierząt ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie ich organizmu – w przypadku, o którym mowa w art. 8 zwierzęta wyłączone z wykorzystywania w procedurach ust. 4,
b) zmianę doświadczenia – w przypadku, o którym mowa w art. 51 zmiana w doświadczeniu ust. 1;
2)
cofanie udzielonej zgody na przeprowadzenie doświadczenia;
3)
sprawdzanie doświadczenia według kryteriów określonych w art. 53 ocena retrospektywna doświadczeń ust. 2, zwane dalej „oceną retrospektywną”, oraz przechowywanie wyników oceny retrospektywnej;
4)
przekazywanie, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii przeprowadzającego kontrolę użytkownika w zakresie doświadczeń, informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli;
5)
przedkładanie Komisji Europejskiej nietechnicznych streszczeń doświadczeń i ich aktualizacji.
2.
Lokalna komisja, corocznie w terminie do dnia 31 marca, przekazuje:
1)
Komisji informacje o realizacji zadań lokalnej komisji, o których mowa w ust. 1;
2)
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacje dotyczące przeprowadzonych ocen retrospektywnych i udostępnionych nietechnicznych streszczeń doświadczeń.
2a.
Lokalna komisja przedkłada Komisji Europejskiej nietechniczne streszczenia doświadczeń i ich aktualizacje zgodnie z art. 43 wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia ust. 2–4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz art. 53 ocena retrospektywna doświadczeń ust. 4 pkt 2.
3.
Lokalna komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez Komisję.
4.
Do udostępniania nietechnicznych streszczeń doświadczeń i ich aktualizacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 oraz z 2022 r. poz. 2185).
Art. 36. Lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...