• Art. 69. - Kary pieniężn...
  21.03.2023
Obserwuj akt

Art. 69. ochr. zwierząt dośw.


Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy

1.
Karze pieniężnej podlega hodowca, dostawca lub użytkownik, który:
1)
prowadzi działalność bez uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników;
2)
nie zapewnia zwierzętom utrzymywanym w ośrodku warunków określonych w art. 17 obowiązki hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych lub w przepisach wydanych na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie ośrodka prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
3)
nie wyznacza osób, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, lub wyznacza osoby niespełniające wymagań określonych w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, lub nie wyznacza osoby, o której mowa w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 1, lub wyznacza osobę niespełniającą wymagań określonych w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2;
4)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 umowa o świadczenie usług weterynaryjnych nie zawiera z lekarzem weterynarii umowy o świadczenie usług weterynaryjnych lub z ekspertem posiadającym doświadczenie niezbędne do świadczenia usług doradczych w zakresie dobrostanu i leczenia zwierząt utrzymywanych lub wykorzystywanych w ramach działalności hodowcy, dostawcy lub użytkownika umowy o świadczenie takich usług w odniesieniu do gatunków tych zwierząt;
5)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1 nie ustanawia zespołu do spraw dobrostanu zwierząt albo wyznacza do tego zespołu osobę niespełniającą albo osoby niespełniające wymagań określonych w art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1 lub art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2, albo z takimi osobami zawiera umowę o wykonywanie zadań w ramach zespołu;
6)
nie zapewnia sporządzenia lub przekazania dokumentacji, o której mowa w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 7;
7)
nie przechowuje dokumentacji, o której mowa w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 7, przez okres wskazany w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 8 pkt 1;
8)
nie prowadzi ewidencji zwierząt, o której mowa w art. 30 ewidencja zwierząt ust. 1, prowadzi tę ewidencję niezgodnie z wymaganiami określonymi w tym przepisie lub nie przechowuje danych zawartych w tej ewidencji zgodnie z art. 30 ewidencja zwierząt ust. 2;
9)
nie dokonuje oznakowania psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych lub dokonuje tego oznakowania niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 31 znakowanie zwierząt ust. 1 i 2;
10)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 8 pkt 2 nie przekazuje Komisji informacji dotyczących wykonywania zadań określonych w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 2;
11)
wbrew obowiązkom określonym w art. 30 ewidencja zwierząt ust. 4 albo 5 nie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacji, o których mowa w tych przepisach;
12)
uśmierca zwierzę niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3b konieczność uśmiercenia zwierzęcia albo zgodą lokalnej komisji, o której mowa w art. 16a zgoda na zastosowanie innej metody uśmiercenia zwierzęcia.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Karze pieniężnej podlega użytkownik, który:
1)
przeprowadza doświadczenie bez uzyskania zgody na jego przeprowadzenie lub niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia;
2)
nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji dotyczącej przeprowadzania doświadczenia, o której mowa w art. 52 dokumentacja dotycząca doświadczenia ust. 1, lub nie przekazuje tej dokumentacji lokalnej komisji w przypadku, o którym mowa w art. 52 dokumentacja dotycząca doświadczenia ust. 2.
Art. 69. Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...