• § 13. - ...
  03.10.2023
Obserwuj akt

§ 13 odwoł. w KIO


...

1.
Skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa w § 11 ust. 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń, w szczególności:
1)
wzywa odwołującego, w drodze zarządzenia, do poprawienia lub uzupełnienia odwołania, złożenia dowodu uiszczenia wpisu lub dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego, na podstawie art. 519 zwrot odwołania ust. 4 w związku z art. 518 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania ust. 1 i 3 ustawy;
2)
wydaje postanowienie o zwrocie odwołania, w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 518 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania ust. 1 ustawy, lub nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 517 przesłanki rozpoznania odwołania ust. 2 ustawy;
3)
może zwrócić się do zamawiającego oraz odwołującego o złożenie oświadczenia w przedmiocie zgłoszenia opozycji przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy, zgodnie z art. 526 ust. 1 ustawy;
4)
wydaje postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji, w okolicznościach, o których mowa w art. 526 opozycja przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego ust. 2 ustawy;
5)
może wezwać, w drodze zarządzenia, uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 523 sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów zawartych w odwołaniu ust. 1 ustawy, co do uwzględnienia przez zamawiającego:
a) zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo uwzględnienia ich w części, jeżeli odwołujący w pozostałej części wycofał zarzuty odwołania - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego,
b) w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego w części dotyczącej tych zarzutów;
6)
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w art. 568 przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego pkt 1 lub 3 ustawy;
7)
sprawdza wystąpienie przesłanek odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 528 przesłanki odrzucenia odwołania przez Izbę ustawy, i wydaje postanowienie o odrzuceniu odwołania w okolicznościach, o których mowa w tym przepisie;
8)
kieruje odwołanie do rozpoznania na posiedzeniu z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych;
9)
kieruje odwołanie do rozpoznania na rozprawie.
2.
W przypadku gdy w posiedzeniu dopuszczono udział stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych, przepis ust. 1 pkt 5 stosuje się z wyłączeniem terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu.
§ 13 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...