• § 7. - ...
  25.02.2024
Obserwuj akt

§ 7 odwoł. w KIO


...

1.
W przypadku gdy Prezes Izby stwierdzi, że w odwołaniu nie występują braki formalne, o których mowa w art. 517 ustawy, lub braki te zostały uzupełnione zgodnie z art. 518 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania ustawy, wzywa zamawiającego do niezwłocznego złożenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu, zapisanej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) , w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
2.
W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający odstąpił od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 objaśnienie pojęć pkt 36 ustawy, nie dopuścił ich stosowania, zgodnie z art. 401 komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ust. 1 ustawy, Prezes Izby wzywa zamawiającego do złożenia kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zamawiający po wezwaniu może złożyć dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w sposób określony w ust. 1.
3.
Prezes Izby informuje na stronie internetowej Urzędu o rodzajach informatycznych nośników danych, o których mowa w ust. 1.
4.
Prezes Izby może odstąpić od wezwania do złożenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia lub kopii tej dokumentacji, lub wezwać do jej uzupełnienia w oznaczonym zakresie, w przypadku uprzedniego złożenia przez zamawiającego do Izby dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia lub jej kopii, lub w przypadku gdy złożenie pełnej dokumentacji jest bezprzedmiotowe.
5.
W przypadku, w którym jest składana kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ust. 2, oryginał tej dokumentacji wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym wnioskami lub ofertami wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu, zamawiający składa nie później niż przed otwarciem rozprawy.
§ 7 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...