• Art. 24. - Odpowiedzialn...
  03.10.2023

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2023.0.152 t.j. - Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Art. 24. odwróc.kred.hipot.


Odpowiedzialność kredytobiorcy lub jego spadkobierców

1.
Kredytobiorca albo jego spadkobiercy ponoszą wobec banku odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1. Bank może żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
2.
Jeżeli kredytobiorca lub jego spadkobiercy przenieśli na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku, w przypadku, o którym mowa w art. 11 zobowiązanie do niezbywania praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, lub jeżeli wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, uległa istotnemu zmniejszeniu z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę lub jego spadkobierców, bank może żądać zaspokojenia także z innych składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców:
1)
w przypadku gdy zaspokojenie z tej nieruchomości lub tego prawa jest niemożliwe lub jest możliwe jedynie częściowo oraz
2)
do wysokości kwoty, o jaką została zmniejszona wartość tej nieruchomości lub tego lokalu lub w wysokości różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną z egzekucji a całkowitą kwotą do zapłaty.
Art. 24. Odpowiedzialność kredytobiorcy lub jego spadkobi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...