• Art. 10. - Ewidencje akc...
  01.03.2024

Art. 10. oferta. publ. spół.


Ewidencje akcji

1.
Komisja prowadzi ewidencję akcji:
1)
będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Ewidencja akcji zawiera podstawowe dane o akcjach i trybie przeprowadzenia ich oferty, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.
3.
Ewidencja akcji jest jawna i udostępnia się ją na stronie internetowej Komisji.
4.
Wpisu do ewidencji akcji dokonuje emitent akcji, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym ust. 2 – inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
5.
Wpisu do ewidencji akcji dokonuje się w terminie 14 dni od dnia:
1)
przydziału akcji, a w przypadku niedokonywania przydziału akcji – od dnia ich wydania;
2)
dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.
6.
Oferujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić emitenta o przeprowadzonej ofercie publicznej akcji w zakresie umożliwiającym emitentowi dokonanie pełnego wpisu do ewidencji akcji, nie później niż w terminie 5 dni od dnia ich przydziału, a w przypadku niedokonywania przydziału – nie później niż w terminie 5 dni od dnia ich wydania.
7.
W przypadku prowadzenia oferty publicznej akcji w sposób ciągły dokonywanie wpisów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, może mieć miejsce w terminie 14 dni od dnia przydziału akcji albo ich wydania będącego ostatnim dniem przedziału czasowego określonego przez emitenta lub oferującego, nie dłuższego jednak niż 6 miesięcy.
8.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prowadzenia ewidencji akcji,
2)
szczegółowy zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji akcji,
3)
środki techniczne służące do wprowadzania informacji do ewidencji akcji,
4)
techniczne warunki wprowadzania informacji do ewidencji akcji przy użyciu środków, o których mowa w pkt 3
– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz umożliwienia identyfikacji emitentów i akcji.
Art. 10. Ewidencje akcji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...