• Art. 83a. - żądanie odku...
  29.06.2022

Art. 83a. oferta. publ. spół.


żądanie odkupu przez spółkę akcji wykluczonych z obrotu

1.
Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym na podstawie art. 96 przesłanki wykluczenia papierów wartościowych z obrotu lub nałożenia kary pieniężnej ust. 1, 1e, 1i, art. 96c uprawnienia Komisji w przypadku niedopełnienia przez zobowiązanego przepisów ustawy ust. 1 albo na podstawie art. 20 wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań instrumentami finansowymi ust. 3, 4b, 4c lub 7d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, posiadający bezpośrednio, pośrednio lub w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 podmioty objęte obowiązkami określonymi w przepisach szczególnych ust. 1 pkt 5, mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej na dzień odpowiednio:
1)
wszczęcia postępowania zakończonego wydaniem przez Komisję decyzji o wykluczeniu,
2)
wszczęcia postępowania w sprawie żądania, o którym mowa w art. 20 zasada jednakowego traktowania posiadaczy papierów wartościowych ust. 3, 4c lub 7d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3)
podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym
– może żądać odkupu posiadanych na ten dzień akcji, które zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym.
2.
Akcjonariusz składa spółce pisemne żądanie odkupu akcji w terminie 3 miesięcy od dnia wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję, w której Komisja wyklucza lub żąda wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym, termin odkupu biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku oddalającego skargę.
3.
Spółka dokonuje odkupu wszystkich akcji na rachunek własny lub na rachunek akcjonariuszy pozostających w spółce, w jednym terminie po 3 miesiącach od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2. W przypadku braku środków na zaspokojenie wszystkich roszczeń odkup następuje na zasadzie proporcjonalności.
4.
Cena odkupu akcji nie może być niższa od ceny określonej zgodnie z art. 79 cena akcji proponowana w wezwaniu ust. 1–3 na dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym.
5.
Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki nie może żądać odkupu akcji na podstawie ust. 1.
6.
Odkupione akcje ulegają umorzeniu. Umorzenia dokonuje zarząd emitenta bez zwoływania walnego zgromadzenia. Przepis art. 359 umorzenie akcji § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
Art. 83a. żądanie odkupu przez spółkę akcji wykluczonych ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...