• Art. 89. - Zakaz wykonyw...
  26.02.2024

Art. 89. oferta. publ. spół.


Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji

1.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z:
1)
akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 obowiązek zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej;
2)
(uchylony)
3)
akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art 79–79b.
2.
Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1, oraz podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu w przypadku, o którym mowa w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 3, nie mogą wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykonają w terminie obowiązki określone w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 lub zajdzie zdarzenie, o którym mowa w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2.
2a.
Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 lub 3, a także akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 podmioty objęte obowiązkami określonymi w przepisach szczególnych ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz wszystkie strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 podmioty objęte obowiązkami określonymi w przepisach szczególnych ust. 1 pkt 5.
2b.
W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77g nabywanie akcji spółki publicznej w okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania pkt 3 albo art. 88a zakaz nabywania lub obejmowania akcji spółki publicznej przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania, albo niezgodnie z art. 77g nabywanie akcji spółki publicznej w okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.
3.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Art. 89. Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...