• Ustawa o ofercie publiczn...
  27.09.2022

Oddział 4. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

Porównania: 1
Porównania: 1
1.
(uchylony
2.
(uchylony)
3.
Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości emitent lub oferujący przekazuje do Komisji informację o terminie jego udostępnienia wraz z hiperłączem do wyznaczonych części stron internetowych, o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1129, oraz wskazuje przyjmujące państwo członkowskie w rozumieniu art. 2 lit. n rozporządzenia 2017/1129, w którym prospekt jest lub będzie przedmiotem powiadomienia w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 2017/1129.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Do postępowania w sprawie zatwierdzenia suplementu do prospektu stosuje się przepisy rozporządzenia 2017/1129 i aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 strona postępowania o zatwierdzenie prospektu , art. 32 żądanie uzupełnienia przez emitenta informacji w prospekcie i art. 33 decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu lub suplementu do prospektu ust. 4.
4.
Odmawiając zatwierdzenia suplementu do prospektu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą ust. 1 lub art. 17 uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia prawa w zakresie dopuszczenia lub wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na terytorium RP ust. 1. Środki te Komisja może zastosować wielokrotnie.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Obowiązek przekazania informacji w formie suplementu do prospektu nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 obowiązki emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ust. 1, oraz obowiązku, o którym mowa w art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej ust. 1 rozporządzenia 596/2014.
9.
(uchylony)
10.
Komisja, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie ważności prospektu, jeżeli naruszenie obowiązku publikacji suplementu do prospektu prowadziło do naruszenia interesu inwestorów.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia 2017/1129, uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości prospektu lub suplementów do prospektu w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, niewymagającą sporządzenia suplementu do prospektu, emitent może udostępnić do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony prospekt. Komunikat ten powinien być równocześnie przekazany do Komisji.
3.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Reklama oferty publicznej, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, może być rozpowszechniana jedynie do mniej niż 150 osób na terytorium jednego państwa członkowskiego oraz nie może być udostępniana nieoznaczonemu adresatowi.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
W przypadku gdy zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1129 nie jest wymagane udostępnienie prospektu, treści reklamowe powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w memorandum informacyjnym lub innym dokumencie wymaganym zgodnie z przepisami ustawy albo rozporządzenia 2017/1129, udostępnionym do publicznej wiadomości, albo z informacjami, które powinny być zamieszczone w takim memorandum lub dokumencie zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia 2017/1129 oraz aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie, gdy memorandum informacyjne lub taki dokument jeszcze nie zostały udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.
5.
W przypadku gdy wymagane jest udostępnienie prospektu, prowadzenie reklamy nie może rozpocząć się przed złożeniem do Komisji wniosku, o którym mowa w art. 27 wniosek o zatwierdzenie prospektu ust. 1 i art. 30 wniosek o zatwierdzenie dokumentu ofertowego i podsumowania ust. 1.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
9.
(uchylony)
9a.
(uchylony)
9b.
(uchylony)
9c.
(uchylony)
10.
(uchylony)
11.
(uchylony)
12.
(uchylony)
13.
(uchylony)
14.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1129, emitent lub oferujący może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu, chyba że wszyscy zainteresowani inwestorzy wspólnie złożą wniosek o skrócenie tego terminu.
3.
(uchylony)
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 37b memorandum informacyjne ust. 1, art. 38b zatwierdzenie memorandum informacyjnego ust. 1 oraz art. 40 obowiązki emitenta lub oferującego w zakresie memorandum informacyjnego ust. 1, w szczególności treść i zakres informacji ujawnianych w memorandum informacyjnym, tak aby zapewnić nabywcom papierów wartościowych podstawowe dane niezbędne do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te papiery wartościowe;
2)
podmioty uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym, szczególne warunki, jakie są obowiązane spełniać te podmioty, szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać warunki obrotu, o których mowa w art. 55d zatwierdzenie warunków obrotu instrumentami finansowymi ust. 1, oraz szczególny tryb i warunki zatwierdzenia warunków obrotu, w tym kryteria, jakie muszą spełniać te instrumenty finansowe, aby mogły być przedmiotem obrotu, tak aby zapewnić nabywcom tych instrumentów finansowych podstawowe dane niezbędne do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w nie;
3)
zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, w szczególności składniki sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zakres informacji w nich zamieszczanych, tak aby zapewnić nabywcom papierów wartościowych dane niezbędne do oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...