• Ustawa o ofercie publiczn...
  04.03.2024

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2022.0.2554 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 82, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. poz. 264, poz. 1110, poz. 1259 i poz. 1362): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. poz. 473, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. poz. 694, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. poz. 1300, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. poz. 1397, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 919): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 887, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. poz. 948, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. poz. 1037, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. poz. 1191, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2005 r. poz. 1538): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. poz. 804, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. poz. 24 i poz. 1118, z 2004 r. poz. 1492 oraz z 2005 r. poz. 1315): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. poz. 533, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. poz. 1151, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2004 r. poz. 1291 i poz. 2703): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1546 oraz z 2005 r. poz. 719 i poz. 1537 i 1538) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. poz. 2155): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2782): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...