• Ustawa o ofercie publiczn...
  19.07.2024

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2024.0.620 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Rozdział 9. Przepisy karne

1.
Kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego przepisami:
1)
rozporządzenia 2017/1129 zatwierdzenia prospektu lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości albo udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 4 lit. f–i oraz ust. 5 lit. e–h i lit. j pkt (v) rozporządzenia 2017/1129, albo
2)
ustawy przekazania do Komisji memorandum informacyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo
3)
ustawy udostępnienia dokumentu, o którym mowa w art. 37a dokument informacyjny o ofercie papierów wartościowych ust. 1, do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo
4)
ustawy i rozporządzenia 2020/1503 udostępnienia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych do publicznej wiadomości
– podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2.
Tej samej karze podlega, kto na terytorium jednego państwa członkowskiego udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób, lub nieoznaczonemu adresatowi reklamę oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.
3.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
4.
W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1–3 podlega grzywnie do 2.500.000 zł.
Porównania: 1
1.
Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 publikacja memorandum informacyjnego dla oferty publicznej papierów wartościowych ust. 2, dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, z uwzględnieniem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, inne niż:
1)
fundusze zagraniczne, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
2)
unijne AFI, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10b ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz alternatywne fundusze inwestycyjne z siedzibą w państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy,
3)
alternatywne spółki inwestycyjne, o których mowa w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
4)
fundusze inwestycyjne zamknięte
– podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a dokument informacyjny o ofercie papierów wartościowych ust. 1, art. 38 udostępnianie dokumentów informacyjnych, art. 38a publikacja prospektu do papierów wartościowych dopuszczonych już do obrotu na innym rynku regulowanym lub art. 39 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do dokumentów informacyjnych ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 obowiązki emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji,
podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
1a.
Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 udostępnianie dokumentów informacyjnych lub art. 39 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do dokumentów informacyjnych ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje przekazywane do Komisji w związku z opóźnieniem podania do wiadomości publicznej informacji poufnej, o którym mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 596/2014, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na ocenę zasadności tego opóźnienia, podlega grzywnie do 2 000 000 zł.
2.
Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za treść informacji przekazywanych do Komisji, w celu uzyskania zgody, o której mowa w art. 17 ust. 5 lit. d rozporządzenia 596/2014, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Kto nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 68 uprawnienia Komisji do żądania informacji i wyjaśnień, lub wykonuje go nienależycie, podlega grzywnie do 500 000 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2.
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wbrew obowiązkowi, nie przekazuje Komisji suplementu do prospektu lub do memorandum informacyjnego,
podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Porównania: 1
Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wbrew obowiązkowi, nie udostępnia do publicznej wiadomości suplementu do prospektu, do memorandum informacyjnego, lub do dokumentu, o którym mowa w art. 38 udostępnianie dokumentów informacyjnych lub art. 39 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do dokumentów informacyjnych ust. 1,
podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Porównania: 1
Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 5, ujawnia informację, o której mowa w tym przepisie, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
1.
Kto, będąc członkiem zarządu spółki publicznej, nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania przez niego oceny, o której mowa w art. 6a sprawozdanie zarządu dotyczące wierzytelności subskrybenta względem spółki,
podlega grzywnie do 20 000 zł.
2.
Grzywnę, o której mowa w ust. 1, nakłada sąd rejestrowy.
Kto uporczywie uchyla się od obowiązku sporządzenia lub zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki ust. 1, polityki wynagrodzeń lub uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 90d polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 1,
podlega grzywnie.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń, o których mowa w art. 90d polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3–6, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tej polityki,
podlega grzywnie.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tego sprawozdania,
podlega grzywnie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...