• Art. 111. Ord. Podatk. - ...
  29.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 111. Ordynacja podatk.


Odpowiedzialność członka rodziny podatnika za zaległości podatkowe wynikające z jego działalności gospodarczej

§ 1.
Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.
§ 2.
Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, nie dotyczy osób, które w okresie stałego współdziałania z podatnikiem były osobami, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny – w zakresie wynikającym z obowiązku alimentacyjnego.
§ 3.
Za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.
§ 4.
Przepis § 1 stosuje się również do małżonków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd, oraz małżonków pozostających w separacji.
§ 5.
Odpowiedzialność, o której mowa w § 1:
1)
ograniczona jest do wysokości uzyskanych korzyści;
2)
nie obejmuje niepobranych należności wymienionych w art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika § 2 pkt 1, z wyjątkiem należności, które nie zostały pobrane od osób wymienionych w § 3 i 4.
Art. 111. Odpowiedzialność członka rodziny podatnika za z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 38 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...