• Art. 119zff. - Opłata od...
  31.01.2023

Art. 119zff. Ordynacja podatk.


Opłata od wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania

§ 1.
Wniosek podlega opłacie w wysokości:
1)
0,2% kwoty korzyści podatkowej, o której mowa w art. 119zfd wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania § 1 pkt 1 lit. c - odnośnie do korzyści podatkowej lub jej części powodującej powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
2)
1% kwoty korzyści podatkowej, o której mowa w art.119zfd wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania § 1 pkt 1 lit. c - w pozostałych przypadkach
– jednak nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 15 000 zł.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wniosku, o którym mowa w art.1 zakres przedmiotowy ustawy 19zfa § 4, z tym że podstawę obliczenia opłaty stanowi łączna kwota korzyści podatkowych objętych wnioskiem.
§ 3.
Jeżeli czynność prowadząca do unikania opodatkowania została uprzednio oceniona w ramach odmowy wydania opinii zabezpieczającej, opłata od wniosku o wydanie decyzji wynosi 75% różnicy opłaty obliczonej na podstawie § 1 i opłaty uiszczonej na podstawie art. 119zc opłata od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej § 1, jednak nie mniej niż 1000 zł.
§ 3a.
W przypadku złożenia przez zainteresowanego wniosku określonego w art. 119zfd wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania § 1a opłatę obliczoną na podstawie § 1 i 3 zwiększa się o 35%.
§ 4.
Opłata podlega zwrotowi w przypadku:
1)
wycofania wniosku w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia – w połowie;
2)
uiszczenia jej w kwocie wyższej niż należna - w odpowiedniej części.
§ 5.
Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zwrot opłaty, o którym mowa w § 4, następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji.
§ 6.
W przypadku uznania, że osiągnięta przez zainteresowanego korzyść podatkowa jest wyższa od tej, którą wskazano we wniosku o wydanie decyzji, w toku postępowania Szef Krajowej Administracji Skarbowej ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłaty uzupełniającej, obliczonej zgodnie z § 1, 3 lub 3a.
§ 7.
Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
§ 8.
Jeżeli w wydanej decyzji Szef Krajowej Administracji Skarbowej określił skutki podatkowe stanu prawnego, jaki zaistniałby, gdyby określony w art.119a unikanie opodatkowania § 6 przepis ustawy podatkowej nie miał zastosowania, zwraca się 60% uiszczonej opłaty, jeżeli zainteresowany, który unikał opodatkowania:
1)
cofnął zgodnie z art. 119zfk cofnięcie skutków unikania opodatkowania poprzez złożenie korekty deklaracji § 1 lub 2 skutki unikania opodatkowania oraz
2)
wpłacił na rachunek właściwego organu podatkowego kwotę wynikającą ze złożonej korekty deklaracji lub informacji zastępczej wraz z odsetkami za zwłokę.
Art. 119zff. Opłata od wniosku o wydanie decyzji określaj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...