• Art. 119zfma. - Cofnięci...
  05.02.2023

Art. 119zfma. Ordynacja podatk.


Cofnięcie skutków unikania opodatkowania w zakresie korzyści podatkowej osiąganej cyklicznie

§ 1.
Jeżeli korzyść podatkowa jest osiągana cyklicznie w związku z czynnością określoną w art. 119zfd wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania § 1 pkt 1 lit. a w okresach rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym, którego dotyczyła decyzja, a w treści tej decyzji, w zakresie tej korzyści podatkowej, określono na skutek wniosku, o którym mowa w art. 119zfd wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania § 1a, sposób cofnięcia skutków unikania opodatkowania w tych okresach, zainteresowany może, uwzględniając treść tej decyzji, cofnąć skutki unikania opodatkowania także w zakresie tej korzyści poprzez złożenie deklaracji, korekty deklaracji lub informacji zastępczej.
§ 2.
Do uprawnienia określonego w § 1 nie stosuje się przepisów art. 93 prawa i obowiązki podatkowe osoby prawnej powstałej w wyniku połączenia lub łączącej się, art. 93a prawa i obowiązki podatkowe osoby prawnej powstałej w wyniku przekształcenia oraz art. 93c prawa i obowiązki podatkowe osoby prawnej przejmującej lub powstałej w wyniku podziału .
§ 3.
Cofnięcie skutków unikania opodatkowania w sytuacji określonej w § 1 wywołuje skutki prawne, jeżeli:
1)
zainteresowany cofnął skutki unikania opodatkowania w zakresie korzyści podatkowej, o której mowa w art. 119zfa decyzja określająca warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania § 3, na zasadach określonych w art. 119zfk cofnięcie skutków unikania opodatkowania poprzez złożenie korekty deklaracji § 1 lub 2 oraz
2)
zainteresowany do dnia złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub informacji zastępczej zawiadomi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, organ podatkowy przyjmujący deklarację, korektę deklaracji lub informację zastępczą oraz zainteresowanego niebędącego podmiotem, który unikał opodatkowania, o zamiarze skorzystania z uprawnienia określonego w § 1, podając jednocześnie wysokość korzyści podatkowej, sposób jej obliczenia oraz dane identyfikujące decyzję, oraz
3)
deklaracja, korekta deklaracji lub informacja zastępcza została złożona nie później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym została osiągnięta korzyść podatkowa, oraz
4)
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub informacji zastępczej zainteresowanemu nie zostanie doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji, o której mowa w § 1.
§ 4.
Do cofnięcia skutków unikania opodatkowania na zasadach określonych w § 1-3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 119j korekta deklaracji i wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku § 4 i 5, art. 119zfk cofnięcie skutków unikania opodatkowania poprzez złożenie korekty deklaracji § 3 i 4, art. 119zfl uwzględnienie lub pominięcie w toku kontroli decyzji w sprawie określenia warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania oraz odpowiednio art. 119zfm korekta deklaracji i wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku § 1, z tym że termin, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od dnia doręczenia zawiadomienia określonego w § 3 pkt 2.
Art. 119zfma. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania w ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...