• Art. 119zr. - Zakres inf...
  23.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 119zr. Ordynacja podatk.


Zakres informacji przekazywanych izbie rozliczeniowej i Szefowi KAS

§ 1.
Informacje, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1 pkt 1 i art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową pkt 1, obejmują:
1)
identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2)
datę i godzinę wysłania danych;
3)
rodzaj rachunku podmiotu kwalifikowanego, kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego lub inny numer – w przypadku rachunku lokaty terminowej, datę zakończenia okresu, na jaki umowa lokaty terminowej została zawarta – w przypadku rachunku lokaty terminowej, oraz datę otwarcia i zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4)
dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 4 lit. b,
b) rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i datę rejestracji lub rozpoczęcia działalności oraz kraj rejestracji podmiotu kwalifikowanego lub rezydencji podatkowej,
c) numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii Europejskiej – EURONIP lub inny numer identyfikacji podatkowej,
d) dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres korespondencyjny podmiotu kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu,
e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego;
5)
dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
c) datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo,
d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu,
e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
§ 2.
Informacje, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1 pkt 1 i art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową pkt 1, obejmują także:
1)
datę ustanowienia pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego i reprezentanta podmiotu kwalifikowanego;
2)
zakres umocowania pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3)
informacje o blokadach rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz o blokadach środków na rachunku podmiotu kwalifikowanego dokonanych na podstawie odrębnych ustaw zawierające:
a) wskazanie, czy blokada dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) kwotę blokady,
c) termin, do którego obowiązuje blokada,
d) organ, na żądanie którego została dokonana blokada
– jeżeli są dostępne;
4)
informacje o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające:
a) wskazanie, czy zajęcie dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) wskazanie, czy zajęcie zostało dokonane w postępowaniu egzekucyjnym czy w postępowaniu zabezpieczającym,
c) kwotę należności pieniężnej, na poczet której dokonano zajęcia,
d) organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia
– jeżeli są dostępne;
5)
wskazanie numeru rachunku VAT w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonego dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 rodzaje rachunków bankowych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, albo rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym;
6)
wskazanie, czy rachunek wymieniony w art. 119zg objaśnienie pojęć działu pkt 5 lit. a i c jest rachunkiem, o którym mowa w art. 15 przestrzeganie właściwości rzeczowej i miejscowej przez organy podatkowe ust. 1hb pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
§ 3.
Zestawienia, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1 pkt 2 i art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową pkt 3, obejmują:
1)
dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy transakcji, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;
2)
numer rachunku nadawcy transakcji i rachunku odbiorcy transakcji;
3)
datę obciążenia lub uznania rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4)
kwotę i walutę transakcji;
5)
tytuł i opis transakcji;
6)
saldo początkowe i saldo końcowe zestawienia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego;
7)
dane identyfikacyjne osoby, o której mowa w § 1 pkt 5 – w przypadku gdy osoba ta złożyła dyspozycję przeprowadzenia transakcji dotyczącej rachunku podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z rachunku podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wydanej do rachunku podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne;
8)
informację o łącznej kwocie środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych na rachunku podmiotu kwalifikowanego;
9)
numer rachunku prowadzonego w celu automatycznej identyfikacji dyspozycji składanych z rachunku podmiotu kwalifikowanego (rachunek wirtualny), jeżeli dyspozycje dotyczą uznania takiego rachunku – w przypadku zestawień przekazywanych przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzące ten rachunek.
§ 4.
Informacje, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1 pkt 3, obejmują:
1)
identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2)
datę i godzinę przekazania informacji;
3)
kody walut rachunków, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1 pkt 3, numery tych rachunków w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz daty ich otwarcia i zamknięcia.
§ 5.
Dane, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1 oraz art. 119zq informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową, są przekazywane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 119zr. Zakres informacji przekazywanych izbie rozlic... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...