• Art. 119zw. - Przedłużen...
  28.01.2023

Art. 119zw. Ordynacja podatk.


Przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

§ 1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.
§ 2.
Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1)
oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3)
oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4)
uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
5)
pouczenie o treści art. 119zx wyłączenie z zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, art. 119zy zgoda na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1, art. 119zz zgoda na przekazanie środków lub zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1, art. 119zza zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1 i art. 119zzb zażalenia na postanowienia i skargi do sądu.
§ 3.
Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje:
1)
bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o których mowa w § 2 pkt 1–3;
2)
właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w postanowieniu.
§ 4.
Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczne, jeżeli zostanie przekazane do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 2 pkt 2. Przepisy art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 4‒5 stosuje się odpowiednio.
§ 4a.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, doręcza podmiotowi kwalifikowanemu postanowienie, o którym mowa w § 1, oraz informację o dacie i godzinie przekazania bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądania przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 5.
W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w § 2 pkt 3, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze postanowienia:
1)
może zmienić zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
uchyla blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 6.
Do postanowienia, o którym mowa w § 5, przepisy § 2, 3 i 4a oraz art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 4‒5 stosuje się odpowiednio.
Art. 119zw. Przedłużenie terminu blokady rachunku podmiot... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...