• Art. 132. Ord. Podatk. - ...
  30.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 132. Ordynacja podatk.


Wyłączenie organu od załatwiania spraw z zakresu prawa podatkowego

§ 1.
Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, ich zastępcy oraz skarbnik jednostki samorządu terytorialnego podlegają wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących ich zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się również do spraw dotyczących:
1)
małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych do drugiego stopnia osób wymienionych w § 1;
2)
osób związanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wymienionymi w § 1;
3)
osób pozostających z osobami wymienionymi w § 1 w takim stosunku prawnym, że może to mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
§ 3.
W przypadku wyłączenia organu, o którym mowa w § 1, samorządowe kolegium odwoławcze wyznacza, w drodze postanowienia, organ właściwy do załatwienia sprawy.
Art. 132. Wyłączenie organu od załatwiania spraw z zakres... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 21 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...