• Art. 165. Ord. Podatk. - ...
  03.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 165. Ordynacja podatk.


Wszczęcie postępowania podatkowego

§ 1.
Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
§ 2.
Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia.
§ 3.
Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
§ 3a.
O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie.
§ 3b.
Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione na adres do doręczeń elektronicznych jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 warunki wystawiania dowodów otrzymania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
§ 4.
Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.
§ 5.
Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie:
1)
ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie;
2)
umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przez organ z urzędu § 1;
3)
nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;
4)
zabezpieczenia;
5)
zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku;
6)
wstrzymania wykonania decyzji;
7)
wygaśnięcia decyzji.
§ 6.
(uchylony)
§ 7.
Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia:
1)
zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn;
2)
informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
3)
deklaracji do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;
4)
informacji o schemacie podatkowym.
§ 8.
W przypadkach wymienionych w § 7 za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się odpowiednio datę złożenia zeznania, deklaracji lub informacji.
§ 9.
Organ podatkowy przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.
Art. 165. Wszczęcie postępowania podatkowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1662 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 5
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...