• Art. 169. Ord. Podatk. - ...
  30.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 169. Ordynacja podatk.


Braki formalne podania lub brak opłaty

§ 1.
Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
§ 1a.
Jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa w § 1, oraz nie wydaje postanowienia, o którym mowa w § 4.
§ 1b.
W przypadku wniesienia podania w formie innej niż wskazana w art. 168 forma i tryb wnoszenia podań § 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia, bez obowiązku zawiadamiania o tym wnoszącego.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się również, jeżeli strona nie wniosła opłat, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny zostać uiszczone z góry.
§ 3.
Organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie niespełniające warunku, o którym mowa w § 2, jeżeli:
1)
za niezwłocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub ważny interes strony;
2)
wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity;
3)
podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.
§ 4.
Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie.
Art. 169. Braki formalne podania lub brak opłaty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 460 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...