• Art. 244. Ord. Podatk. - ...
  29.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 244. Ordynacja podatk.


Właściwość organów w sprawie wznowienia postępowania

§ 1.
Organem właściwym w sprawach wymienionych w art. 243 postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.
§ 2.
Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie organu wymienionego w § 1, o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który równocześnie wyznacza organ właściwy w sprawach wymienionych w art. 243 postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia § 2.
§ 3.
Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, w których decyzja w ostatniej instancji została wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub samorządowe kolegium odwoławcze.
§ 4.
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania wystąpią okoliczności wskazujące na zasadność wydania decyzji z zastosowaniem art.119a unikanie opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści w sytuacji określonej w art. 245 decyzje w postępowaniu w sprawie o wznowienie postępowania § 1 pkt 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przejąć do dalszego prowadzenia postępowanie określone w art. 243 postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia § 2. Przepisy działu IIIA rozdziału 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 244. Właściwość organów w sprawie wznowienia postępo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 53 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...