• Art. 283. Ord. Podatk. - ...
  04.06.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 283. Ordynacja podatk.


Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

§ 1.
Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez:
1)
naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom izby administracji skarbowej obsługującej tego naczelnika;
1a)
(uchylony)
2)
wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
– pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego;
3)
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub osobę zastępującą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 2.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
1)
oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
1a)
wskazanie podstawy prawnej;
2)
imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3)
numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
4)
oznaczenie kontrolowanego;
5)
określenie zakresu kontroli;
6)
datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
7)
podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
8)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu;
9)
wskazanie informacji, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.
§ 3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy upoważnienia określone w § 2.
§ 4.
Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli.
§ 5.
Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
Art. 283. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 29 Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...